niet-overeenstemming, de bevoegde autoriteit het tarief vaststelt. Aangezien in de aldus voorgestelde constructie de filmmedewer- kers ab origine geen auteursrecht zouden bezitten op de film, zou den zij ook geen persoonlijkheidsrecht te dier zake hebben. Aan de Commissie werd verzocht het artikel 14, zoals voorge steld door de Belgische administratie en het Berner Bureau, op de van bovenomschreven opvatting afwijkende punten niet te aan vaarden, en tevens om in de Gewijzigde Berner Conventie een clausule te doen opnemen, waarbij muziek, die in journaals wordt opgenomen, niet aan auteursrecht onderworpen zou worden ver klaard. De Commissie van Advies besloot evenwel de Nederlandse Re gering te adviseren genoemd artikel 14 toch in zijn geheel te aan vaarden, alsmede gaf zij de Regering in overweging, de gedachte, naar voren gebracht en ontwikkeld door de Nederla'ndsche bio scoop-Bond op het gebied der journaalfilms, over te nemen en aan de Conferentie voor te stellen. De Commissie gaf als haar over weging te kennen, dat het, internationaal bezien, te vroeg was om een regeling van de redactie van artikel 14 als door de Bond voor gesteld, in te dienen en met succes te verzekeren, terwijl zij er ook niet zeker van was, wat het standpunt der producenten in de hun regarderende aangelegenheid zou zijn. Zij raadde de Bond aan zijn standpunt kenbaar te maken aan de cinematografische wereld en zodoende een uitspraak uit te lokken van alle belang hebbenden. Besluiten der Conferentie Tijdens de diplomatieke Conferentie in zake de herziening der Berner Conventie, welke in Juni van het verslagjaar te Brussel werd gehouden, bleek, dat er tussen de 35 vertegenwoordigde landen allerminst eenstemmigheid heerste. Evenwel mag men het resultaat der Conferentie, met betrekking tot de film, gunstig noemen. De Conferentie besloot de bescherming van het auteursrecht voor oorspronkelijke cinematografische en fotografische produc ties in de tekst van de Conventie op te doen nemen. Wat de journaalfiim betreft, slaagde de Nederlandse delegatie er in een nieuw artikel (10 bis) in de Conventie te doen opnemen, waarbij het aan de nationale wetgevingen voorbehouden wordt de reproductie van werken in foto-, film- en radioreportage te regelen. BUMA Wat het muziekauteursrecht betreft in verband met de film, was de situatie in ons land bij het begin der dertiger jaren zo, dat verschillende auteursrechtbureaux zich met de inning van au- 44

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1948 | | pagina 44