108 Het is een verblijdend verschijnsel dat de belangstelling in en het medeleven met de organisatie in het algemeen en het afdelings-organisatieleven in het bijzonder bij onze leden in hoge mate aanwezig is. In het afgelopen jaar is driemaal een ledenvergadering der Afdeling gehouden. De opkomst der leden was telkens zeer goed en de discussies bleven zakelijk en steeds in opbouwende zin. Het Afdelingsbestuur vergaderde elf maal, telkens om de beurt in Eindhoven en Roermond. Het goede gebruik, de leden, gelegen heid te geven op deze vergaderingen allerlei interne kwesties en privé zakelijke aangelegenheden vertrouwelijk met hun Afdelingsbestuur te bespreken, bleef gehandhaafd en bracht ook dit jaar dikwijls een bevredigende oplossing. In al de kwesties waarin zowel door het Hoofdbestuur als door de Commissie Nieuwe Zaken het Afdelingsbestuur om advies is gevraagd, werd een grondig onderzoek ingesteld, dikwijls ter plaatse zelf en werd ons standpunt medegedeeld, waarbij de belangen onzer leden steeds naar beste weten werden behartigd. Onze Afdeling betreurt het overlijden van de heer Jos. Herberichs te Kerkriade. De Afdeling Het Zuiden telde op 31 Dec. van het verslagjaar, 83 leden, met 120 zaken, zodat thans ca. een vierde deel van alle ingeschreven Neder landse theaters in onze Afdeling zijn ondergebracht. Als nieuwe B-exploitaties werden in het afgelopen jaar geopend zaal Rosbender te Swalmen, het Veron Theater te Nuth en het Wilhelmina Theater te Bocholz. In Budel ontstond een B-exploitatie in de cantine der zinkfabrieken. Te Vaals werd een geheel nieuwe A-exploitatie geopend en te Venlo het Filmac Theater heropend, dat wegens oorlogsomstandigheden gesloten was. Te Tilburg werd de exploitatie van het Chicago Theater door de heer C. G. M. Legro overgenomen, te Nieuwenhagen: het City Theater door de heer C. J. J. Bertram en te Steenbergen het Luxor Theater door de heer L. P. Vrolijk. Verder zullen spoedig geopend worden de A-exploitaties te Susteren en Heythuizen en de B-exploitatie te Velden. De heer Zumdick te Blerik vierde dit jaar het tienjarig bestaan van het Royal Irene Theater aldaar. In het bestuur onzer Afdeling kwam gedurende het verslagjaar geen ver andering en ook de verdere functies, die onze leden in de organisatie waar nemen, bleven ongewijzigd. Tot besluit van dit jaarverslag spreek ik, mede namens de overige leden van het bestuur, de oprechte wens uit, dat spoedig een oplossing moge gevonden worden voor de vele problemen, die ons bezig houden en: dat het ons gegeven moge zijn eensgezind mede te werken om 1950 te maken tot een in elk opzicht gelukkig en voorspoedig jaar. J. E. F. DE NIJS, Eindhoven, 2 Maart 1950. Secretaris.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1949 | | pagina 112