oordeel dat geen verlenging diende te geschieden, waarbij door slaggevend was, dat met het oog op een huurcontract van lange termijn de economische belangen van de verhuurder verre uit gingen boven die van de huurder-exploitant; in één geval gaf de commissie te kennen dat het uitspreken van een oordeel als be doeld in het vorengenoemde artikel 11 nog niet aan de orde was, aangezien het betrokken huurcontract als nog niet geëindigd be schouwd moest worden. Op grond van de hiervoor bedoelde beslissingen kreeg het Hoofdbestuur derhalve in het verslagjaar slechts één verzoek te behandelen, waarin door de arbitragecommissie in hetzelfde jaar een voor de verhuurder gunstige beslissing was gewezen. Het betrof hier een bioscoop te 's-Gravenhage voor de exploi tatie waarvan de eigenaar, die een aanvrage had ingediend, der halve toestemming kreeg, mede op grond van de uitspraak als hiervoor bedoeld. In de andere zaken behoefde het Hoofdbestuur geen beslissing te nemen daar de verhuurders der betrokken bioscooppanden geen aanvragen indienden omdat de commissie een voor hen niet gunstige uitspraak had gedaan. Hoewel dus artikel 11 niet altijd verhinderen kan, dat een lid een bioscoopexploitatie verliest, blijkt uit het vorenstaande toch wel, dat dit artikel de leden een behoorlijke bescherming biedt tegen huuropzeggingen door eigenaars van bioscoopgebouwen. Niet onbelangrijk is het aantal gevallen, waarin het bestaan van dit artikel op zichzelf reeds voldoende was om de betrokken gebouwen-eigenaars ervan af te doen zien de beschikking over de bioscoopexploitatie in eigen hand te nemen of aan nieuwe exploitanten over te dragen. De betekenis van dit huurbescher- mingsbesluit van de Bond, hetwelk dateert van 24 Augustus 1948, kan daarom niet hoog genoegd worden aangeslagen. Ten einde de leden een overzicht te kunnen bieden van het aantal zaken, die in het kader van het Bondslidmaatschap en via de Lijst van Geen Bezwaar werden geëxploiteerd en stonden ingeschreven op de eerste Januari van de jaren 1948, 1949 en 1950, is op de nevenpagina een staatje daarvan opgenomen. 25

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1949 | | pagina 25