LOONREGELING XJET ontwerp van een loonregeling voor het bioscoopperso neel, dat de Looncommissie in het begin van 1949. aan het Hoofdbestuur ter goedkeuring voorlegde, was de vrucht van een grondige bestudering van het vraagstuk der lonen en andere ar beidsvoorwaarden, getoetst aan diepgaande gedachtenwisselingen met de vertegenwoordigers der personeelsorganisaties. Nadat het Hoofdbestuur aan dit ontwerp zijn goedkeuring had gehecht, von den ten kantore van de Stichting van den Arbeid en ten dele ook op het Bondsbureau onder leiding van Dr. P. S. Pels namens voor noemde Stichting en Mr. G. L. Duval Slothouwer namens het Col lege van Rijksbemiddelaars, talrijke besprekingen tussen de Loon commissie en de vertegenwoordigers van de R.K. Bond St. An- tonius sectie Film, Bioscoop- en Theaterpersoneel en de Personeels bond Film- en Theaterbedrijven plaats, waarbij het ten slotte, nadat ettelijke concepten voor een loonregeling besproken waren, mogelijk is gebleken overeenstemming te bereiken. Het heeft geen zin alle moeilijkheden, die daarbij overwonnen moesten worden, te releveren, maar het mag niet onvermeld blijven, dat de bereikte overeenstemming voor een groot deel te danken is aan het beleid en het inzicht van Dr. Pels en Mr. Duval Slothouwer, die meermalen bij schier onverzoenlijke opvattingen de weg naar het compromis begaanbaar wisten te maken. Het resultaat der loononderhandelingen verkreeg ook de instem ming van het Hoofdbestuur, dat op 11 November bij de Algemene Ledenvergadering een voorstel aanhangig maakte tot goedkeuring van een concept-voorstel voor een regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden in het bioscoopbedrijf, tezamen met de vak bonden voor te leggen aan het College van Rijksbemiddelaars. Te vens stelde het Hoofdbestuur, op advies der Looncommissie, voor een Sociale Commissie in het leven te roepen, samen te stellen uit gelijke aantallen vertegenwoordigers van de vakbonden en de Bio scoop-Bond aan welke commissie de taak zou worden toebedeeld op de uitvoering der loonregeling toezicht uit te oefenen, geschil len uit dé regeling voortvloeiende te beslissen, enz. Het is begrijpelijk, dat deze voor de ondernemers in het bioscoop bedrijf nieuwe materie tot ampele discussies op de afdelingsverga deringen aanleiding gaf en dat er talrijke amendementen werden ingediend. De ledenvergadering van 12 December bleek niettemin een open oog voor de sociale betekenis van het voorstel te hebben. Nadat de Voorzitter der Looncommissie, de heer W. K. G. van Royen, de regeling in den brede verdedigd had en sommige amendementen door het Hoofdbestuur waren overgenomen, hechtte de vergade- dering met algemene stemmen haar goedkeuring aan de voorstellen 42

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1949 | | pagina 44