47 wat het buitenland op dit gebied heeft gepresteerd. Maar de tele visie is zeer gevoelig voor electrische storingen, zelfs op vrij grote afstand van het ontvangtoestel, waardoor de toeschouwer tijdens de voorstellingen de indruk krijgt, alsof er een steen in een water vlak wordt geworpen, als gevolg waarvan het spiegelbeeld een moment in de ontstane rimpeling verdwijnt. Ook dit euvel zal op de duur natuurlijk worden opgelost. Ten einde de kijkers blijvend te boeien, zullen bijzonder aan trekkelijke programma's moeten worden gegeven. Afgezien van de vele bezwaren, die aan de verzorging van deze programma's kleven, zullen de kosten ervan door de tien millioen Nederlanders, gesteld dat in elk huis een televisietoestel zou staan, moeilijk kunnen worden opgebracht. Een vergelijking met Engeland en Amerika, waar de televisie reeds vele millioenen aanhangers heeft, gaat niet op, omdat daar de omstandigheden waaronder geteleviseerd wordt, geheel anders zijn ais gevolg van de aanzienlijk grotere bevolking, de toepassing van het zogenaamde sponsorsysteem, d.w.z. de financiering van de uitzendingen als reclame-object door grote ondernemingen op allerlei gebied, de grotere populariteit van film, toneel en radio bij de Angelsaksische volken, betere industrialisatiemogelijkheden, etc. Het feit alleen, dat, hoewel Nederland ondanks zijn befaamde radio-industrie aan de practische toepassing der televisie voor huis- gebruik nog zelfs niet toe is, terwijl zij in de vorengenoemde lan den reeds een grote vlucht neemt, toont reeds aan, dat Nederland, evenals alle kleine Europese staten, in een bijzonder moeilijke po sitie verkeert en dat het nog vele jaren zal duren vooraleer hier de televisie gemeengoed is geworden." Het film- en bioscoopbedrijf in Nederland stelt zich thans twee vragen en wel: Kan de televisie ook dienstbaar gemaakt worden aan de bio scoop-exploitaties door middel van zogenaamde ,,large screen- projection?" In hoeverre zullen de huiskamertelevisie en de televisie in café- zalen, e.d., in de onzes inziens nog verre toekomst ernstige concurrenten van de bioscoop worden, ongeacht of zij al dan niet de beschikking hebben over behoorlijke films? Het is nu nog ondoenlijk een juist antwoord op deze vragen te geven, omdat wat de exploitatie in de bioscopen betreft, het aan tal actuele en interessante gebeurtenissen in ons land, geschikt voor „large screen-projection" zeer gering is en de technische ontwik keling der televisie, die tal van nieuwe mogelijkheden kan openen, bij lange na niet voltooid is. Voor wat betreft de exploitatie der huiskamertelevisie door de omroep of de staat, geldt, dat de kosten der programmering buiten gewoon hoog zijn en wel zodanig, dat de tegenwoordige omroep-

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1949 | | pagina 50