Aan de Commissie werd ter beoordeling voorgelegd de dooi de cineast Paul Schuitema vervaardigde film „Rayon". Zij gaf als haar oordeel te kennen, dat deze film niet als een reclame film kon worden beschouwd. Uitvoering Reglement op het Naamregister In het verslagjaar werden ingeschreven 490 titels, (vorig jaar: 365). Het bestaan van dit register voorkomt verwarring welke zou ontstaan door het gebruik van dezelfde titels voor twee of meer films. Het Bondsbureau wordt voor de keuze van titels voor belangrijke films of voor films, die met spoed moeten worden uitgebracht, hoe langer hoe meer telefonisch geraadpleegd. Der halve doen zich slechts weinig kwesties tussen verhuurders voor en de werking van het Reglement op het Naamregister moet dan ook voornamelijk als preventief worden beschouwd. In de loop van 1949 werden 23 reeds ingeschreven titels ver vangen door nieuwe filmnamen. In enkele gevallen werd na publicatie van ingeschreven titels bezwaren ingediend. Deze kwesties werden reeds in het beginstadium geregeld. Het Hoofdbestuur kreeg geen belangrijke moeilijkheden ter zake van titeldeponering te behandelen. Wel werd geconstateerd, dat in sommige gevallen films werden gelanceerd in advertenties, etc,, en zelfs in roulatie gebracht, waarvan de titel eerst veel later ter inschrijving werd aangeboden. Dat zulks tot moeilijk heden aanleiding gaf en zelfs tot grote schadeposten had kunnen leiden in gevallen, dat anderen dezelfde titel hadden gebruikt cf reeds hadden gedeponeerd, behoeft geen betoog. Verder was in het afgelopen jaar weliswaar bij vele verhuur ders een verheugend streven merkbaar om ook de filmtitels op een hoger peil te brengen, maar anderzijds valt te betreuren, dat een groot deel der filmnamen een gebrek aan originaliteit, respec tievelijk een gebrek aan suggestieve kracht vertoont, ondanks misschien wel juist dóór de gewild sensationele termino logie, waarin sommige namen uitblinken. Dat ook filmnamen, waarmede gespeculeerd wordt op de hang naar sensatie en de lagere instincten van de massa, de goede naam van de film als zodanig onnodig aantasten en de film steeds weer doen confronteren met het kermisvermaak door de vijanden van de bioscoop, behoeft geen betoog. Statistiek van het Bioscoop wezen De samenstelling van een statistiek van het bioscoopwezen in Nederland, welke door het Centraal Bureau voor de Statistiek 71

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1949 | | pagina 75