In de loop van het jaar heeft de voorzitter van de Centrale Com missie aan het Hoofdbestuur mededeling gedaan van een geval, waarin door een exploitant een film werd aangekondigd onder een andere titel dan waaronder zij was gekeurd en toegelaten. Aangezien artikel 42 sub 2 van het Bioscoopbesluit het vertonen van een film onder een andere titel, dan vermeld op de bijbeho rende keuringskaarten, verbiedt, heeft het Hoofdbestuur de be trokken exploitant er op gewezen, dat hij zijn verplichtingen op het punt van de titelaankondiging dient na te leven. Eind Juni bereikte het Hoofdbestuur het bericht, dat de oud- voorzitter van de Centrale Commissie, de heer H. F. M. A. von Frijtag Drabbe op 59-jarige leeftijd was overleden Het stoffelijk overschot is op Maandag 2 Juli op de oude R.K. begraafplaats aan de Kerkhof laan te Den Haag in het familiegraf bijgezet. Met eerbied herdenkt het Nederlandse film- en bioscoopbedrijf het heengaan van deze persoonlijkheid, die zich in de korte tijd dat hij het voorzitterschap van de Centrale Commissie heeft bekleed, veler achting wist te verwerven. In antwoord op de door de Kamer in het Voorlopig Verslag over het ontwerp van wet tot vaststelling van hoofdstuk V (Departe ment van Binnenlandse Zaken) der Rijksbegroting voor het dienst jaar 1951 aan de Minister van Binnenlandse Zaken gestelde vraag over de indiening van de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer betreffende het wetsontwerp no. 1440 (Film- en Bioscoop wet), heeft de Minister medegedeeld, dat een spoedige indiening van de Memorie van Antwoord aangaande dit ontwerp in verband met de aard der materie en het overleg, dat ten aanzien van enkele onderdelen noodzakelijk is, niet te verwachten is. De betrokken Minister moet zich nog beraden over het stand punt dat hij mede in verband met de in het Voorlopig Verslag ge maakte opmerkingen zal innemen met betrekking tot het aanhan gige ontwerp. 13

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1951 | | pagina 10