VESTIGING VAN NIEUWE ZAKEN loepassing Gewijzigd Algemeen Bedrijfsreglemeni) V\ E opheffing in 1952 van de volledige bouwstop welke van over heidswege ongeveer een jaar tevoren werd uitgevaardigd en de daarmede gepaard gaande soepelheid waarmede bouwvergunnin gen in de loop van het verslagjaar werden afgegeven, was onmid dellijk merkbaar door een vermeerdering van het aantal aanvra gen om toestemming voor de vestiging en exploitatie van nieuw te bouwen bioscopen. Zo kwamen in enkele maanden tijds aanvragen voor nieuwbouw of verbouwing binnen, alle voorzien van een bouwvergunning hetzij van gemeentewege, voor objecten van ten hoogste een ton, hetzij van de Wederopbouw te 's-Gravenhage voor plannen van grotere omvang o.a. voor Amsterdam-Centrum en Amsterdam- Zuid, voor Rotterdam-Zuid, voor Assen, Emmen, Enschede, Ol- denzaal, Hellendoorn, Zoetermeer en Oosterhout. Tevens werden aanvragen ingediend voor Dordrecht en Vlaardingen, maar deze betroffen reeds bestaande, voor het geven van bioscoopvoorstellin gen ingerichte schouwburgen. Voorts werd een begin van uitvoe ring gemaakt met de herbouw van een verwoeste bioscoop in het centrum van Rotterdam. De ingediende verzoeken konden niet alle tijdens het verslagjaar in behandeling worden genomen. De niet behandelde zaken vallen dus verder buiten dit overzicht. Werkzaamheden nieuwe zakencommissies De Commissie Nieuwe Zaken behandelde in 1952 tijdens zes zittingen 13 aanvragen voor nieuwe zaken tegen 10 in het vorige jaar. Daarvan betroffen er 8 de exploitatie van nieuwe bioscopen, 4 de exploitatie van een filmproductiezaak en één de bedrijfstak d van een filmverhuurkantoor, n.1. het verhuren aan bioscopen van buitenlandse journaalfilms, ingediend door een lid-filmverhuurder. Vijf zittingen stonden onder leiding van Mr G. M. Greup en één onder leiding van Mr J. Reinders. De Commissie verleende toestemming voor de exploitatie van 4 permanente bioscopen-A, en wel in Amsterdam-centrum, Vlaar dingen, Hellendoorn en Zoetermeer en weigerde deze voor 4 bioscopen, namelijk in Amsterdam-Zuid, Dordrecht, Valkens- waard en Zoetermeer. (De laatste betrof een andere aanvraag dan de hiervoor genoemde). Zij verleende toestemming voor de exploitatie van 4 nieuwe film productiezaken, doch moest daarbij in twee van de vier gevallen 51

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1952 | | pagina 53