De eerste vergadering vond plaats op 12 Februari. De gebruikelijke jaarver slagen werden goedgekeurd en de penningmeester décharge verleend. De aftre dende bestuursleden, de heren G. J. Milius. Voorzitter, H. Zondervan ji\, Pen ningmeester en H. Bisschop, Commissaris, werden allen herkozen. De heer Milius werd herkozen tot lid van de Afdelingsraad. Voor de tweede maal kwamen de leden bijeen voor de behandeling van de agenda van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, op 9 Juli, terwijl de derde vergadering plaats vond op 1 October. In de Algemene Ledenvergadering, die op 14 Juli te Rotterdam werd ge houden, werd de voorgestelde wijziging van het Uniform. Reglement van de Pro vinciale en Plaatselijke Afdelingen van Exploitanten aangenomen, welke wijzi ging beoogde een nadere precisering van de taak en de bevoegdheden van de Afdelingsraad. In verband hiermede werd het wenselijk geacht, dat de Hoofd bestuursleden! tevens lid zijn van een afdelingsbestuur, zodat het Bestuur voor stelde dit college uit te breiden tot zeven leden. Tot nieuwe leden werden ge kozen de heren Joh. Miedema en G. Schepel, terwijl tot lid van de Ledenraad werd benoemd de heer G. J. Milius. Het bestuur is thans dus samengesteld als volgt: Voorzitter: G. J. Milius; Secretaris: H. J. de Vries; Penningmeester: H. Zondervan Jr.; Vice-Voorzitter: J. J. Abeln en Commissarissen: H. Bisschop. Joh. Miedema en G. Schepel. Op 30 October kwamen de Afdelingsleden reeds weer bijeen ter behandeling van voormelde „Amerikaanse kwestie", bij welke gelegenheid de vergadering accoord ging met de voorstellen van het Hoofdbestuur. De laatste vergadering vond plaats op 18 December ter bespreking van een concept-contract Projectiereclame, hetgeen werd afgewezen. Onze voorzitter, de heer G. J. Milius, werd door het Hoofdbestuur herbenoemd tot lid van de Commissie Nieuwe Zaken, terwijl ondergetekende als lid van de Commissie Beroep Nieuwe Zaken werd vervangen door de' heer Joh. Miedema, doch werd herbenoemd tot lid van de Commissie van Geschillen. Dat er in onze Afdeling niet alleen een goede verstandhouding bestaat, maar ook ondernemingsgeest, bleek uit het feit dat er in de laatste maanden van 1953 drie nieuwe theaters werden geopend. De heer Miedema zag een jarenlang ge koesterde wens in vervulling gaan toen op 9 October zijn nieuwe City-Theater door de Burgemeester van Emmen werd geopend. Het Afdelingsbestuur was hierbij aanwezig en bij monde van de voorzitter, de heer G. J. Milius, werd de heer Miedema gelukgewenst met dit heugelijke feit en hulde gebracht voor zijn onvermoeid streven het bedrijf, de Bond en onze Afdeling te dienen. Als herin nering aan deze dag werd hem namens de Afdeling een electrische gong aan geboden. De heer Thedinga achtte de tijd gekomen aan zijn „Apollo" een „Diana" te te koppelen en op 6 November was het Afdelingbestuur in Assen cm de opening van' de nieuwe aanwinst bij te wonen. Door een misverstand was het Bestuur niet in de gelegenheid zijn stem te laten horen, maar later werd de heer Thedinga ter gelegenheid van de opening een zilveren asbak aangeboden. De derde maal dat het Bestuur en vele leden naar Drente togen was om op 18 December aanwezig te zijn bij de opening van het nieuwe Rex Theater te Emmer Compascuum. Namens de Afdeling sprak de Secretaris het echtpaar Abeln toe, en wenste hen geluk met het resultaat van hun onvermoeid streven en succes met de exploitatie en bood namens de Afdeling een electrische klok aan. 134

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1953 | | pagina 138