ten onzent in de grote steden van f 0,90 tot f2,50). Gezien de in ternationale positie van het filmbedrijf brengt deze wanverhou ding voor onze leden haar bijzondere moeilijkheden met zich. Nochtans laat de koopkracht van de uitgaande bevolking in ons land een economisch noodzakelijke verhoging niet toe. Zoals meer malen gebleken is, reageert de bezoeker door het bezetten van goedkopere rangen of door verminderd bezoek. Meer en meer blijkt, dat, zoals ook het accountantsonderzoek van Economische Zaken heeft aangetoond, de situatie van ons bedrijf in vergelijking met de eerste na-oorlogse jaren totaal ver schillend is. De extra fiscale heffingen van de meeste gemeenten op het bioscoopbezoek maken een wel onevenredig groot deel in de ontvangstmogelijkheden van het bedrijf uit, waardoor het de voorwaarden voor verdere ontwikkeling worden onthouden. Er blijkt geen reden, te zijn het film- en bioscoopbedrijf zwaarder te belasten dan overige instellingen van cultuur en ontspanning in ons land. Deze conclusie is van ministeriële zijde schriftelijk aan het Bondsbestuur bevestigd, zij het dat van Overheidswege gezien de autonome positie der gemeenten en gezien ook het verzet harer organisatie, het toekomstige percentage niet kon worden genoemd. Laat ons hopen, dat, nu de Centrale Overheid zich andermaal over dit netelige vraagstuk heeft uitgelaten, de gemeenten het juiste gebaar zullen maken en algemeen tot gelijkstelling van het belastingtarief voor vermakelijkheden besluiten. Wij weten, dat de compensatiekwestie Rijk en gemeenten op dit punt verdeeld houdt. De compensatie ligt echter, wat men van het Rijk ook moge vragen, voor de hand in een onmiddellijke en radicale herziening, die een opbloei ir» alle sectoren van ons bedrijf mogelijk zal maken waar van de grotere gemeenten, waarom het hier in; hoofdzaak gaat, het eerst en het meest de vruchten zullen plukken. Bij de productie en de projectie van films zijn nieuwe systemen tot ontwikkeling gebracht, welke, zonder dat zij de overtuiging vermogen bij te brengen dat hun resultaten klaar zijn voor de toepassing, ons bedrijf voor tal van onverwachte technische en financiële problemen hebben geplaatst. De eerste resultaten geven ons niet de overtuiging, dat de onderscheiden vindingen een stabiele commerciële toepassing mogelijk maken. Veeleer schijnt men aan het begin van een nieuwe ontwikkeling te staan. Van-

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1953 | | pagina 4