deze wijze gaarne hun steun geven aan het Roode Kruis, dat ook in vredestijd zijn veelomvattende taak blijft vervullen. Bij schrijven van 21 December 1953 heeft het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis het Hoofdbestuur van de Bond zijn erkentelijkheid betuigd voor de steun, welke het van de zijde van de Bondsleden ook in het verslagjaar weer heeft mogen onder vinden. Het Hoofdbestuur heeft verder medegedeeld, dat in den vervolge aan de door de jaarlijkse bioscoopcollecte verkregen gelden een bepaalde bestemming zal worden gegeven. Zo zal de opbrengst van de Octobercollecte worden aangewend tot uitbrei ding van het aantal depots voor materiële hulpverlening (rampen- depöts) in Nederland. Fonds voor Bijzondere Noden Zoals bekend is de Stichting Louis-Groen Fonds in het leven geroepen om financiële hulp te verlenen aan personen, die werk zaam zijn of zijn geweest in het Nederlandse filmverhuurbedrijf en door bijzondere omstandigheden noodlijdend zijn. De door een aantal bedrijfsgenoten verschafte middelen heb ben het Stichtingsbestuur in staat gesteld in 1953 verschillende malen op bescheiden schaal hulp te verlenen aan (vroegere) me dewerkers in het filmbedrijf, die in grote nood verkeerden en op geen enkele andere wijze geholpen konden worden. Het is te hopen, dat de bijdragen van de bedrijfsgenoten zodanig zullen toenemen, dat de Stichting haar menslievend werk zal kunnen uitbreiden, aangeziert het aantal gevallen, waarin hulp moet worden verleend, groter blijkt te zijn dan aanvankelijk vermoed is. Het Bestuur der Stichting was in het verslagjaar als volgt samen gesteld: L. Groen, voorzitter; M. Desmet, H. W. Hagenberg. H. Kroonen- berg, P. Ooms Jr. en M. P. M. Vermin, leden. Bescherming der Bevolking in Oorlogstijd Aan de uitnodiging van het Hoofdbestuur om aan de door de Overheid in het leven geroepen Stichting Bevordering Bescherming Bevolking medewerking te verlenen is ook in de loop van 1953 door de leden loyaal gevolg gegeven. De taak van deze Stichting, aan welke de Regering een deel van haar werkzaamheid met betrekking tot de voorbereiding van de bescherming der bevolking in oorlogstijd heeft toevertrouwd, omvat onder meer het geven van algemene voorlichting ten aan zien van de maatregelen ter bescherming van de bevolking, het werven van de ruim 200.000 vrijwilligers, die nodig zijn voor de functionnering van deze organisatie in oorlogstijd en het propa- 77

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1953 | | pagina 83