Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten wijziging van het bestuur, waarbij de heer Wolff is benoemd tot vice-president voor EU-aangelegen- heden. In het verslagjaar zijn er bij Media Salles liquiditeitsproblemen ontstaan die zijn veroorzaakt door een trage procedure bij de Europese Commissie. De Nationale Bioscoopbon De uitgifte van de Nationale Bioscoopbon was sinds het bestaan van de Stichting Nationale Bioscoopbon, een activiteit die indirect aan de NVB was verbonden. De NVB benoemde het stichtingsbestuur en in de Exploitantenraad werd regelmatig verslag gedaan van de ontwikkelingen rond de bonnen. De Stichtingstructuur had onte genzeggelijk voordelen, maar ook enkele nadelen. Zo kon de stichting geen BTW verrekenen, hetgeen als gevolg had dat tienduizenden guldens jaarlijks weglekten naar de fiscus. Om aan deze ongewenste situatie een einde te maken, is na veelvuldig overleg met de accountant besloten met ingang van 2002 de Nationale Bioscoopbon uit te laten geven door de NVB. De stichting blijft wel bestaan, want de bonnen die de afgelopen jaren zijn verkocht, moeten vanuit het kapitaal van de stichting worden uitbetaald aan de exploitanten. Het is niet wenselijk dit kapitaal over te dragen aan de NVB omdat de fiscus dit als een schenking zou aanmerkingen en er dus een belastingheffing zou volgen. Associatie van Nederlandse Filmtheaters Het jaar 2001 was ook voor de ruim 100 non-profit filmtheaters, georganiseerd in de Associatie van Nederlandse Filmheaters (ANF), een succesvol jaar. Zowel het kwetsbaarste filmaanbod, veelal uitge bracht met Europese en nationale subsidies als het populairdere arthouse-aanbod in de filmtheaters profiteerde hiervan mee. De filmtheaters mogen zich verheugen in een groeiende populariteit onder het filmpubliek. De combinatie van arthouse- en cinematheek-activiteiten blijkt voor een groeiende groep filmbezoekers een welkome aanvulling op het reguliere bioscoopaanbod. Het filmtheater- publiek is breed cultureel georiënteerd. Naast het vaste publiek komen ook jongeren naar projecten als MovieZone (nu in 30 filmtheaters), studerenden naar lezingenreeksen en cursussen (NIF), cinefielen en senioren naar klassiekerreeksen en speciats (Some like it Hot, Tarkovski en Cine Premières) en nieuwe Nederlanders en culturele minderheden naar filminitiatieven als Cinema Mediterranee Turkije, Nouvelle Arabe, Hindoestaans Filmfestival en Africa in the Picture). Daarnaast herontdekt een hele generatie (met name 40+) de filmtheaters als een welkome aanvulling op het reguliere bioscoopaanbod. Ook recentere investeringen en uitbreidingen van filmtheater-accommodaties bleken bijzonder succesvol. Het lokale filmaanbod kreeg een grotere diversiteit en de publieke belangstelling nam in een aantal filmtheaters (Amsterdam, Apeldoorn, Delft, Eindhoven, Nijmegen en Rotterdam) zelfs met een kwart tot meer dan de helft toe. Ook minder courant aanbod zoals de wereldcinema, educatieve projecten, kinderfilm en de Nederlandse cinema profiteerde hier in 2001 van mee. De filmtheaters professionaliseren zich vooral in de grotere gemeenten (90.000 nu snel. Ze maken met extra investeringen in accommodaties en exploitaties een inhaalslag en gooien daarmee hun imago van geïmproviseerde vertoningsplaatsen definitief van zich af. Morele en financiële onder steuning vanuit de branche en de overheden speelt daarbij een grote rol. ANF en NFC namen daarom in 2001, met het Ministerie van OCenW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en steun van een aantal organisaties het initiatief voor een Handreiking Filmtheaters en Cultuurbeleid. De publicatie is vooral bedoeld voor de overheid en de filmsector zelf en beoogt meer inzicht te geven in de specifieke rol van de filmtheaters. De Handreiking, eind 2001 afgerond, is met veel enthousiasme ontvangen. Het ANF-beleid kreeg met het aantreden voorjaar 2001 van Marjet van Zuijlen als ANF-voorzitter een nieuwe impuls. Onder andere de samenwer king op NFC-niveau werd verder geïntensiveerd. Het Landelijk Bureau ANF verwierf medio 2001 een centralere huisvesting in de Vondelpark accommodatie van het Filmmuseum. Een raadple ging onder de 100 filmtheaters leidde tot een nieuw plan van aanpak voor de ANF-dienstverlening. De ANF wil zich meer gaan profileren met bijzondere activiteiten voor filmtheaters en betrokkenen. Met name een nieuwe aanpak van de ANF-Consulenttaak zal daarin een cruciale rol gaan spelen.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 2001 | | pagina 11