Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten Voor het bestuur van de NVS was 2001 een verdrietig jaar omdat voorzitter René Scholten werd getroffen door een ongeneeslijke ziekte. Hoewel René met zijn kenmerkende optimisme de vele bestuurstaken nog zo goed mogelijk probeerde te vervullen, moest hij in de loop van het jaar steeds vaker verstek laten gaan. Nadat hij tijdens de openingsavond van het Nederlands Filmfestival het Gouden Kalf voor de Cultuurprijs 2001 van Staatssecretaris Rick van der Ploeg in ontvangst mocht nemen, overleed hij vlak na zijn 58ste verjaardag op 26 oktober aan de gevolgen van zijn ziekte. René Scholten werd onder grote belangstelling van de Nederlandse filmwereld in zijn geliefde Zonnemaire in de provincie Zeeland begraven. Vanaf februari 2001 kon de functie van ambtelijk secretaris van de NVS niet langer door NFC mede werker Edward Borsboom worden vervuld. De NVS diende voortaan zelf voor de uitvoering van deze werkzaamheden zorg te dragen. Het voorkomende secretariaatswerk werd voor de rest van het jaar door het bestuur uitgevoerd, maar in combinatie met het wegvallen van de voorzitter leidde dit tot een steeds ongewenstere situatie. In maart werd besloten om adviesbureau Andersson Elfers Felix (AEF) een beleidsplan op laten stellen voor de NVS. Gestuurd door de wens van de leden om een sterke vereniging te zijn met een professionele belangenbehartiging en een effectieve interne organisatie, bezon men zich op strategie, beleid en taken voor de komende jaren. Het concept-rapport van AEF werd in oktober aan de leden gepresenteerd. In november vond een tweede vergadering plaats waarin werd gediscus sieerd over de toekomst van de vereniging. Besloten werd een interne beleidscommissie aan te stellen die in een vervolgplan de professionalise ring van de werkorganisatie en de inhoudelijke visie voor de komende 5 jaar nader zou uitwerken. Definitieve besluiten over de hoogte van de contributie, de inrichting van de organisatie en de (statutaire) relaties met de federaties (NFC en Federatie Filmbelangen) zouden aan de hand van dit stuk einde voorjaar 2002 moeten worden genomen. Arbeidstijdenwet van toepassing is, wil men de bestaande wetgeving beter laten aansluiten bij de praktijk. Het overleg resulteerde in een concept Arbeidstijdenrichtlijn die de leden van de NVS op termijn zouden moeten onderschrijven. Door de wisseling van de wacht bij het Nederlands Fonds voor de Film moest na een kennismaking met de nieuwe directeur ook hier het overleg weer enigszins op gang komen. Aan het einde van het jaar plaatste de NVS kritische kanttekeningen bij het gezamenlijke Some Like it Hot initiatief van de intendant en Fine BV, waarbij producenten werden opgeroepen tot het indienen van voorstellen tot remakes van succesvolle buitenlandse films. De NVS stelde zich hierbij op het standpunt dat het initiatief tot het maken van speelfilms primair bij de Nederlandse filmproducenten moet (blijven) liggen en dat het Fonds zich met concrete projectvoorstellen als Some Like it Hot op een beleidsmatig hellend vlak begeeft. Samen met de Federatie Filmbelangen werd de dialoog met de publieke omroepen heropend. Hoofddoel was het (her)formuleren van bevredigen de uitgangspunten voor samenwerking. In het najaar is aan de Raad van Bestuur van de NOS een voorstel gedaan voor wijziging van het omroep- convenant. De NVS maakt zich in toenemende mate zorgen over het ontbreken van een herkenbaar speelfilmbeleid bij de omroepen. Er zal op korte termijn voor moeten worden gezorgd dat deze materie hoger op de politieke agenda komt. De fiscale maatregelen ten behoeve van de stimulering van particuliere investeringen in Nederlandse filmproducties hielden de gemoede ren in 2001 nog steeds bezig. Onder druk van de invoering van het nieuwe belastingstelsel kwam er een vroegtijdige evaluatie door de betrokken ministeries op gang. Er werd geconcludeerd dat het stimuleringspakket tot dan toe te veel fiscaal en te weinig commercieel georiënteerd was geweest. In het Belastingplan 2001 werd voorzien in een overgangsregeling voor 2001. De nieuwe maatrege len, de FIA en de aanvullende PPS-regeling, zouden per 1 januari 2002 in werking moeten treden. Mede als gevolg van de onderbezetting kwam het overleg met de organisaties in de filmsector in 2001 niet voldoende uit de verf. Met het Netwerk voor Scenarioschrijvers was overeengekomen dat de uitgangspunten voor een convenant door de partijen zouden worden vastgelegd, maar na een directiewisseling bij het Netwerk werden de contacten hierover pas eind 2001 weer opgevat. Wel is de NVS vanaf december actief deel gaan nemen aan een werkgroep onder auspiciën van de Federatie Filmbelangen over arbeidstijden in de audiovisuele sector. Omdat bij filmopnames in de meeste gevallen de Medio 2001 bleek al dat de (Europese) coördinatie rondom de invoering van de FIA tot grote vertragin gen zou gaan leiden. Onduidelijkheid over de continuering leidde tot een bijna volledige stilstand van de speelfilmproductie. Daarbij speelde ook een rol dat de jaarlijkse middelen van het Nederlands Fonds voor de Film vroegtijdig uitgeput raakten, niet in de laatste plaats omdat door het Fonds in een fors aantal CV-films werd geparticipeerd. Omdat eind 2001 nog steeds onduidelijk was in welke vorm de nieuwe maatregelen geëffectueerd zouden gaan worden, moest de overheid besluiten tot een verlenging van de overgangsregeling tot

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 2001 | | pagina 16