Stichting voor Onderzoek ten behoeve van de Filmvertoning Positievan de kwaliteitsfilm - brancheonderzoek In 2001 is het onderzoek gestart naar de positie van de kwaliteitsfilm in Nederland. Het is een kwantitatief vervolgonderzoek op 'Meer afstem ming en coherentie voor de distributie en vertoning van de kwaliteitsfilm'. Door een panel van sleutelfiguren uit het film- en bioscoopbedrijf, is een groep films geselecteerd, die met hoge mate van overeenstemming ervaren zijn als cinematografisch hoogwaardig. Vervolgens zijn allerlei kenmerken van de theatrical release van deze titels in kaart gebracht. De conclusies van dit onderzoek zullen betrekking hebben op de huidige discussies rondom 'concurrentievervalsing' en het 'doekentekort', waarbij lokaal subsidie- en vestigingsbeleid de aandacht heeft. Ook de relatie met de landelijke overheid wordt met deze niet eerder gepresenteerde feiten besproken. Het onderzoeksrapport wordt in 2002 gepresenteerd. Activiteiten In februari heeft de secretaris op uitnodiging van het Observatoire europeen de l'audiovisuel (het AV- onderzoeksbureau van de Raad van Europa) een presentatie gegeven in Eskesehir (Turkije). Nederland en Frankrijk waren uitgenodigd om te spreken over onderzoek en statistiek. De tegen stelling tussen beide landen - het particuliere inititatief versus overheidsorganisiatie - stond centraal. De presentaties vormden input voor de beeldvorming van de Turkse beleidsambtenaren en politici. Na verdere oriëntatie zullen zij een besluit nemen over organisatie en systeem voor onderzoeken statistiek. In de loop van het jaar zijn diverse presentaties gegeven, zowel voor leden als voor universiteiten. Naast specifieke onderzoeksresultaten kwamen ook meer algemene presentaties aan bod, over de NFC en over onderzoek in het bijzonder. Deze kaderdagen, colleges en voorlichtingsuurtjes, vormden waardevolle momenten van feedback. Naast de presentaties werd er regelmatig gepubliceerd in Holland Filmnieuws. In overleg met de redactie werden op hoofdlijnen relevante onderzoeksresultaten besproken en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Gevraagd en ongevraagd zijn dergelijke stukken overgenomen op diverse websites van bedrijven die actief zijn in en met het film- en bioscoopbedrijf. Eveneens vermeldenswaard is de redactionele bijdrage aan Filmtheaters en Cultuurbeleid Hand reiking voor bestuurders van provincies en gemeenten. Deze handreiking vormt een goed begin voor de communicatie vanuit het film- en bioscoopbedrijf met de lokale overheden en zal, mede door het onderzoek naar de positie van de kwaliteitsfilm, in 2002 kunnen worden uitgebreid en geïntensiveerd. Secretariaat Het gehele verslagjaar is de heer drs. E.j. Borsboom secretaris geweest van NFC Onderzoek. In de loop van het jaar kon hij zijn taken als waarnemend secretaris van de NVS neerleggen en werd hij eveneens secretaris van de Stichting Registratie BUMA Stemra Statistiek. De relatie tussen onder zoek en statistiek is zeer hecht, waarbij de laatste de voorwaarde schept om goed onderzoek te kunnen uitvoeren en resultaten te kunnen toetsen. Bestuur Aan het einde van het verslagjaar bestond het bestuur uit de volgende leden: De heer dr. J.Ph. Wolff, voorzitter De heer 0. Nooy, penningmeester Mevrouw drs. M. Sloot De heer drs. G.L.). Bunnik Mevrouw T. Adriani

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 2001 | | pagina 21