Nederlandse Vereniging van Filmverhuurders De Nederlandse Vereniging van Filmverhuurders heeft met genoegen geconstateerd dat zowel de bruto recette als het bioscoopbezoek in 2002 is toegenomen. Dientengevolge is ook de filmhuur- opbrengst verbeterd ten opzichte van 2001. De NVF wil bevorderen dat een zo breed mogelijk filmaanbod blijft bestaan voor een zo breed mogelijk publiek van alle leeftijden. Medio 2002 is een nieuwe checking service van start gegaan. De checking service houdt zich in toene mende mate bezig met de controle op de kaartver koop aan de consument, de controle op het gebruik van ter beschikking gestelde reclamematerialen als mede met een beoordeling van het kwaliteitsniveau van de aan de consument geleverde producten en diensten door de bioscopen. Er hebben sedert zomer 2002 veel controles plaatsgevonden. In 2003 zullen de controles geïntensiveerd worden. Het werken met de elektronische postbus leverde in 2002 nog de nodige problemen op. Het aanleveren van cijfers verloopt nog niet geheel naar wens, omdat nog niet alle bioscopen en distributeurs op de post bus zijn aangesloten. Naar verwachting zullen in 2003 de problemen grotendeels worden opgelost. De opzegging in 2000 door de NVB van de Algemene Voorwaarden van Vertoning, heeft in 2002 nog niet geleid tot een nieuwe collectieve overeenkomst. De NVF is in NFC-verband vertegenwoordigd in het bestuur van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM). De NVF is van oordeel dat de Kijkwijzer, het classificatiesysteem dat ouders adviseert over de geschiktheid van films, naar behoren functioneert. De distributeurs en bioscopen maken in alle reclame-uitingen gebruik van de door de Kijkwijzer ontwikkelde pictogrammen voor aanduiding van geweld, seks, angst en dergelijke, alsmede van de geadviseerde leeftijdsaanduiding. De NVF is eveneens vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting BREIN, de organisatie die zich voor de audiovisuele industrie bezighoudt met de opsporing van piraterij op het gebied van illegale vermenigvul diging en verspreiding van audiovisuele producties op CD, video en DVD al dan niet via het Internet. Een deel van de actieve opsporing is eind 2002 overgegaan in handen van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), waarmee nauw wordt samengewerkt. Er wordt door BREIN in toenemende mate geconstateerd dat op internet illegale kopieën op DVD worden aangeboden van films die nog maar korte tijd in bioscooproulatie zijn. Het merendeel van de opgespoorde illegale kopieën zijn in Neder land gemaakt met behulp van voornamelijk buiten landse bronnen; toch zijn er in 2002 ook enkele Nederlands ondertitelde films op DVD aangetroffen, die nog maar kort tevoren in bioscooproulatie zijn gegaan. In 2002 is bij de NVF de discussie voortgezet over de toegevoegde waarde van een branchevereniging. Doelstelling en grondslagen van de vereniging worden opnieuw bekeken. Een groot deel van het beschikbare budget wordt door de NVF besteed aan het Nederlands Fonds voor de Film, NICAM, BREIN, het Nederlands Instituut voor Filmeducatie alsmede aan collectieve marketing- en promotie acties zoals 2-voor-i. Daarnaast verzorgt de NVF de wekelijkse publicaties voor belanghebbenden van persvoor stellingen, premières en prolongaties alsmede de zogenaamde releaselijst. In navolging van de NVB heeft de NVF pen september 2002 een directeur aangesteld in de persoon van de heer M.C. Lambrechtsen. De keuze voor een directeur komt voort uit de behoefte van de leden

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 2002 | | pagina 14