Stichting NFC Marketing In 2002 is binnen NFC Marketing een aantal belang rijke veranderingen doorgevoerd. Na bijna 10 jaar collectieve marketing werd eind 2001 duidelijk dat de branche minder middelen beschikbaar wilde stellen voor gezamenlijke activiteiten. Zowel de NVB als de NVF waren van mening dat het marketingbudget dat voorgaande jaren is ingezet, niet kon worden gecontinueerd. Dit betekende voor NFC Marketing dat zij zich alleen zou richten op enkele kernactivi teiten en overige activiteiten ter zijde zou schuiven. Kernactiviteiten Om deze redenen zijn alle werkzaamheden die binnen marketing plaatsvonden kritisch bekeken. Het doel was om alleen projecten te continueren die waardevol zijn voor de branche en volledig collectief gedragen worden. Unaniem werd besloten om de werkzaamheden binnen NFC Marketing toe te spitsen op de volgende projecten: de landelijke 2-voor-i actie, de Air Miles Filmlijn, de afspraken met het Nederlands Instituut voor Filmeducatie (NIF), de CJP-korting en de Bioscoopmonitor (door lopend publieksonderzoek). 2-voor-i actie Ook in de zomer van 2002 is de jaarlijkse twee-voor een actie met succes afgesloten. Met bijna 1 miljoen actiebezoeken in de maand juni trok de landelijke actie net iets minder bezoekers dan in het jaar 2001, maar toen lag het totaalbezoek in deze periode ook hoger vanwege het relatief sterke filmaanbod. De films die in 2002 de meeste actiebezoekers trokken waren About a Boy, Star Wars Episode II, Blade en Lilo Stitch, maar ook de filmtheaters hebben kunnen profiteren van de actie. Uit een enquête onder bedrijfsleiders van bioscopen en filmtheaters bleek dat ruim 90% de actie positief beoordeelt omdat ze additioneel bezoek oplevert. Ook voor onze partners Albert Heijn en Procter en Gamble waren de resultaten boven verwachting. Reden genoeg voor beide partijen om de samen werking met de filmbranche voor de langere termijn vastte willen leggen. Air Miles Filmlijn In februari 2002 is, in samenwerking met BelBios en Loyalty Management Netherlands, de "Air Miles Filmlijn" van start gegaan. Een dienst waarbij Air Miles spaarders voor 750 Air Miles bioscoop- kaarten kunnen bestellen voor voorstellingen op doordeweekse dagen. Deze 'miles only' aanbieding is geldig voor de ruim 3 miljoen huishoudens die gebruik maken van het spaarsysteem. Na een langzame start is het aantal Air Miles boekingen in het laatste kwartaal van 2002 en met name gedurende de zeer succesvolle kerstperiode aanzienlijk gestegen. Dit hield mede verband met de oplevering van de website www.bioscoop.nl waarop spaarders hun filmkaartjes ook via het Internet kunnen reserveren. De site kwam tot stand in nauwe samen werking met John van der Burg Indoor Media BV. In 2002 werden via de Air Miles Filmlijn in totaal bijna 50.000 kaartjes verkocht. NFC Marketing is nog niet tevreden met deze resultaten, maar ver wacht dat de ingezette positieve trend van het laat ste kwartaal in 2003 wordt voortgezet. De resultaten van www.bioscoop.nl zijn verrassend. De site heeft sinds oktober ruim 1,6 miljoen pageviews, 270.000 unieke bezoekers en bijna 15 miljoen hits. De site bevat, naast de mogelijkheid van online reserveren, ook informatie over het actuele filmaanbod. NIF Naast het continueren van de kernactiviteiten kwam er ook meer helderheid in de afspraken met de diverse contractpartijen. Filmeducatie is daar een goed voorbeeld van. Het Nederlands Instituut voor Filmeducatie (NIF) is nu zelf verantwoordelijkvoor de planning van de schoolvoorstellingen, filmtransport en contacten met de bioscopen en filmtheaters; taken die voorheen door NFC Marketing werden uitgevoerd. CJP De CJP korting van 1 euro is inmiddels landelijk geïmplementeerd bij alle bioscopen en film theaters. De korting wordt verstrekt aan CJP pashouders (jongeren in de leeftijd van 12 tot 26 jaar) en is geldig op alle voor stellingen van maandag tot en met donderdag. De 300.000 jongeren die in het bezit zijn van een CJP pas ontvangen tweemaandelijks het CJP magazine. In dit magazine is ruim aandacht voor film en ook via de website wordt regelmatig gediscussieerd over het actuele film aanbod. Uit recent onderzoek onder de CJP jongeren is gebleken dat 'naar de film gaan' bovenaan het lijstje staat van de meest favoriete culturele activiteiten. Bioscoopmonitor De 'Monitor' wordt sinds 1998 in opdracht van NFC Marketing (en in nauwe samenwerking met NFC Onderzoek) door het onderzoeksbureau NIPO uit gevoerd. Inmiddels kunnen we de resultaten van de afgelopen 5 jaren vergelijken en wordt een aantal trends waarneembaar. De tot nu toe verkregen uitkomsten, met name wat betreft de verschuivingen in het bezoekersprofiel, vragen om nadere analyse en wellicht een andere marketingaanpak van zowel distributeurs als exploitanten. De Bioscoopmonitor wordt ook in 2003 voortgezet, waarbij een regelmatige terugkoppeling naar de branche zal plaatsvinden. Inmiddels is er vanuit marketingoptiek meer behoefte aan informatie over het profiel van de bezoeker en de niet-bezoeker (onder andere mediagebruik en andere voorkeuren). Samen met het NIPO en stichting Onderzoek wordt bekeken welke gegevens gekoppeld kunnen worden aan de uitkomsten van de Monitor.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 2002 | | pagina 18