Stichting voor Onderzoek ten behoeve van de Filmvertoning Onderzoeken De Stichting voor Onderzoek is er tijdens het verslagjaar steeds meer in geslaagd erkenning en waardering te krijgen van voor de bedrijfstak relevante instanties. In juni 2002 werd het onder begeleiding van de stichting tot stand gekomen rapport "De positie van de cinematografisch waardevolle film" van M. Binnendijk gepresenteerd aan het genootschap van gemeentelijke hoofden Culturele Zaken. Tijdens deze bijeenkomst presen teerde de ANF ook de Handreiking Filmtheaters en Cultuurbeleid, eveneens tot stand gekomen onder begeleiding van de stichting. In dezelfde maand heeft de stichting in samenwerking met het rijksoverheidsorgaan Sociaal en Cultureel Plan bureau een seminar over onderzoek naar cultuur participatie georganiseerd. Tijdens Cinema Expo is er een internationaal seminar over filmstatistiek gehouden, waar onder meer het woord is gevoerd door het hoofd Onderzoek van het European Audiovisual Observatory te Straatsburg, prof.dr. André Lange. ("Proceedings of the Seminar on Film Statistics" edited by dr. ).Ph. Wolff en drs. E.J. Borsboom is in juli 2002 verschenen.) Deze bijeenkomsten, die in juni 2002 hebben plaats gevonden, zijn het resultaat van langdurige voor bereidingen. De Stichting voor Onderzoek heeft vervolgens een belangrijke rol kunnen spelen bij het brancheonderzoek dat in opdracht van het Ministerie van OCenW werd gestart. De voorzitter behoorde tot de leden van de onder voorzitterschap van de Raad voor Cultuur staande begeleidingscommissie. Verder werd het door de stichting begeleide onder zoek "De bioscoopbezoeker bekeken" door de heer D. van Aalst afgerond. Beleid Naar aanleidingvan de herstructurering van de NFC heeft het bestuur een memorandum opgesteld over de mogelijke toekomst van onderzoeksbeleid dat het gemeenschappelijk belang dient. Een voorbeeld hiervan is het doorlopend publieksonderzoek dat sinds 1998 in samenwerking met NIPO en in opdracht van NFC-Marketing wordt uitgevoerd. Nieuw onderzoeksbeleid zou zo dienen te worden ingericht dat snel en daadkrachtig (aanvullend) onderzoek kan worden gedaan. Hierbij kan het zowel gaan om onderzoek met een permanent karakter (zoals het huidige publieksonderzoek), als met een semi-permanent karakter (bijvoorbeeld evaluatie van de 2-voor-i-actie van NFC Marketing), alsook om incidenteel onderzoek. Voorbeelden hiervan uit het verleden zijn het window-onderzoek (1999) in opdracht van NFC en NVPI, en het BUMA- onderzoek(i995) in opdracht van NFC en BUMA. Naast onderzoek in opdracht, kan de stichting ook zelf initiatieven nemen tot onderzoek. In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen hiertoe op voorhand financiers worden gezocht. Met de aangekondigde reorganisatie van de NFC, ligt hier ook voor de Stichting voor Onderzoek een uitdaging voor de komende jaren. Inzet zal blijven onderzoek te genereren dat direct toepasbaar is voor het film- en bioscoop bedrijf, betrokken overheden en andere organisaties. Secretariaat Het secretariaat werd tot augustus beheerd door de heer drs. E.J. Borsboom In verband met de reorganisatie werd na zijn vertrek geen nieuwe secretaris benoemd. De adjunct algemeen secretaris van de NFC en zijn assistente hebben een deel van de doorlopende werkzaamheden waargenomen. Bestuur Het bestuur bestond uit de volgende leden: de heer dr. J.Ph. Wolff (NVB), voorzitter de heer O. Nooy (NVB), penningmeester mevrouw drs. M. Sloot (Filmfonds) de heer drs. G.L.J. Bunnik (ANF) mevrouw T. Adriani (NVF)

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 2002 | | pagina 20