Nederlandse Federatie voor de Cinematografie Federatiebestuur Het Federatiebestuur kwam in het verslagjaar zes keer bijeen. Behalve de zaken die in de Federatieraad aan de orde kwamen (zie onder) werd onder andere gesproken over internationale ontwikkelingen (digitale cinema, piraterijbestrijding), NICAM (toepassing 'Kijkwijzer' door leden) en optimalisatie van de elektronische datacommunicatie ('Postbus'). Met het oog op de reorganisaties van NVB, NVF en NVS zijn evenmin als in 2001 nieuwe initiatieven genomen. Beslissingen over beleid, verdeling van verantwoordelijkheden en taken, personeels bezetting en huisvesting zullen thans door de verenigingen gezamenlijk en in goed overleg dienen te worden genomen. De Commissie van Toezicht van de NFC, bestaande uit prof. mr. L.H.A.J.M. Quant, mr. H.C. Bitter en mr. Th.R. Bremer, heeft zich in mei uitgesproken over een tweetal klachten inzake overtreding van het Windowreglement. Als sanctie werd een boete opgelegd, alsmede betaling van de proceskosten. Enkele andere, latere overtredingen, die niet princi pieel afweken van voornoemde zaken, waren nog niet aan de commissie voorgelegd, in afwachting van het oordeel van de commissie. Aan de betreffende distributeurs is voorgesteld te schikken door betaling van een bedrag gelijk aan de opgelegde boete, om verdere proceskosten en moeite te sparen. Deze boetes en schikkingsbedragen zijn geheel ten goede gekomen aan collectieve marke tingactiviteiten. Binnen de NVF is besloten dat de distributeurs die hebben geschikt zullen meebeta len aan de proceskosten, zodat deze eerlijk worden verdeeld over alle 'overtreders' van het reglement. De Window-overeenkomst is door de NVF opgezegd per april 2002. Vanaf dit moment is niet meer geregistreerd wanneer 'bioscoopfilms' op video of DVD werden uitgebracht. De samenstelling van het bestuur was aan het eind van het verslagjaar als volgt: de heer drs. W.C.W. Wolfers, voorzitter/penningmeester namens NVB: de heer R. Sterk de heer A.J. Weststrate, vice-voorzitter namens NVF: de heer j.B.M. Heijl de heer C.J. Oosterom namens NVS: mevrouw S.E. Bosklopper kwaliteitszetels de heer L. Nielsen (Pathé) de heer M. van Praag (MPA) De heer drs. J.Ott, nam de functie waarvan algemeen secretaris. Federatieraad De Federatieraad heeft vergaderd in januari, juni en november. De extra vergadering in januari was noodzakelijk omdat de begroting voor 2002 van NFC en Stichting Marketing alsnog moest worden goed gekeurd. Op deze vergadering werd besloten de activiteiten en kosten van de marketingstichting tot een minimum te beperken, waarna de begrotingen werden goedgekeurd. De jaarvergadering in juni moest door een te lage opkomst twee weken worden uitgesteld. Op deze vergadering, die gehouden werd tijdens de Cinema Expo in de RAI, werd door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de financiën. De jaarcijfers over 2001 werden vastgesteld en een herziene begroting voor 2002 werd goedgekeurd. Ook kwamen de activiteiten van de aangesloten verenigingen en stichtingen uitgebreid aan de orde. Speciale aandacht werd besteed aan de ontwikke lingen rondom het NICAM. De heer A.J. Weststrate, voorzitter van de NVB, werd voor een nieuwe periode van twee jaar herbenoemd tot lid van het Federatiebestuur. J. van Dommelen Op 26 november vond een bijzondere vergadering plaats in het Okura Hotel te Amsterdam. De heer J. van Dommelen trad terug uit het Federatie- hoorneen Bonds-) bestuur, waarvan hij ruim 20 jaar lid is geweest; 12 jaar als penningmeester en de laatste 5 jaar als voorzitter. De voorzittershamer werd overgedragen aan de heer drs. W.C.W. Wolfers, sinds 2000 lid van het bestuur namens de MPA leden binnen de NVF. Zijn 'kwaliteitszetel' werd overgenomen door de heer M. van Praag, die reeds van 1989 tot 1993 lid was van het Bondsbestuur. Ook lid van verdienste de heer A.T. Abeln trad na 5 jaar af als bestuurslid en penningmeester. Zijn zetel werd overgenomen door de heer R. Sterk. De heren Oosterom en Heijl werden voor een periode van twee jaar herbenoemd als bestuurslid. Het Federatiebestuur heeft de heer Weststrate aan gewezen als vice-voorzitter. Naast deze bestuurs wisselingen werd een tweetal heren op voordacht van het bestuur benoemd tot Lid van Verdienste. De heren Jhr. W.F. van Raab van Canstein en H.J. Pos ontvingen de bij de eretitel behorende oorkonde uit handen van de scheidend voorzitter. Tijdens de feestelijke receptie, die na de vergadering werd gehouden ter gelegenheid van het afscheid

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 2002 | | pagina 4