IAAN NEDERLANDSCHENDIOSCOOP-BOND n^i No. 1. MEI 1934 A^N^'W'N r-VAa jt UITGAVE VAN DEN j* j» NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND ACHTERGRACHT 19 AMSTERDAM-C. Ons nieuw Orgaan. De jaarvergadering heeft op voorstel van het Hoofd bestuur het crediet verschaft om tot uitgifte van dit orgaan, dat ten minste eenmaal per maand zal verschij nen, over te gaan. Ons orgaan zal niet het karakter dragen van het be staande vakblad, dat door den heer Pier Westerbaan wordt uitgegeven, en waarin tot dusver de officieele mededeelingen van den Nederlandschen Bioscoop-Bond zijn opgenomen. Het zal hoofdzakelijk worden gewijd aan actueele onderwerpen, welke de aandacht van het Hoofdbestuur en de leden vragen. Alle voor de leden bestemde mededeelingen (inschrij ving van.filmnamen in het naamregister e.a.) en publi caties zullen voortaan, gelijk in art. 36 der Statuten is voorgeschreven, in ons orgaan geplaatst worden. Te vens zal het den leden voorlichting geven ten aanzien van vraagstukken, voor welker oplossing het Hoofdbe stuur zich geplaatst ziet. Dank zij de uitgifte van dit orgaan, waarin naast kor te verslagen van de vergaderingen van het Hoofdbe stuur en de Afdelingsbesturen, geplaatst zullen worden de uitspraken van de „Commissie van Geschillen" en den „Raad van Beroep", zullen de leden bij de exploi tatie hunner bedrijven rekening kunnen houden met de jurisprudentie, die door de arbitrale beslissingen in den Bond gevormd wordt. Het Hoofdbestuur houdt zich ervan overtuigd, dat de verschijning van de „Maandelijksche Mededeelingen van den Nederlandschen Bioscoop-Bond" ertoe zal bij dragen om tusschen de leden en hun organisatie de ban den der solidariteit nog nauwer aan te halen. De Directeur van den Bond gaat op 2 Mei a.s. met vacantie en zal tot 23 Mei afwezig zijn. Het Hoofdbestuur heeft bepaald, dat in het vervolg vaste spreektijden zullen worden ingesteld voor den Bondsdirecteur, daar tot nu toe het werk op het Bonds bureau ten zeerste is belemmerd doordat op elk uur van den dag de Directeur leden en personen, die inlichtingen wenschen, te woord heeft moeten staan. Na 23 Mei a.s. zal de Directeur spreekuur houden: a. des Maandags van 12 tot 5 uur 's middags op de filmbeurs; DIT ORGAAN VERSCHIJNT TEN MINSTE j» ÉÉNMAAL PER MAAND J- J- b. des Dinsdags (met uitzondering van den eersten Dinsdag der maand) van 's morgens 9 tot 12 uur op het Bondsbureau; c. des Donderdags van 's morgens 9 tot 12 uur op het Bondsbureau. In de op 1 Mei gehouden Hoofdbestuursvergadering is tot vice-voorzitter herbenoemd de heer B. D. O c h s e, die, in de laatstelijk gehouden jaarvergadering herkozen zijnde, zijn benoeming heeft aanvaard. Tot leden van de „Commissie van Geschillen' zijn herbenoemd: D. Hamburger (voorzitter), Amster dam, Ed. Cohen Barnstijn (plaatsvervangend voorzitter) 's-Gravenhage, C. H o s e c k, Beverwijk, G. van Laeken, Den Haag en W. P. Peters, Venlo (exploitanten)J. S. Croeze, P. Vermeer Jr. en J. W e s s e 1, allen te Amsterdam (filmverhuur ders). Tot leden van den „Raad van Beroep" zijn herbe noemd: W. Mullens (Voorzitter) Den Haag, E. d e Hoop Azn. (plaatsvervangend voorzitter) Amster dam, I. Cohen B a r n s t ij n, Utrecht, H. G e r s c h- t a n o w i t z, Rotterdam, D. P i n t o, Zwolle en S. Zondervan, Leeuwarden (exploitanten) P. R. v a n Duinen, Amsterdam, J. ter Linden, 's-Graven hage, R. Minden, Amsterdam, en B. D. O c h s e, Haarlem (filmverhuurders). Op Maandag 23 April 1934 werd in de groote feest zaal van Hotel Krasnapolsky, kort nadat de nieuwe filmbeurs in deze zaal officieel in gebruik was genomen, de Jaarlijksche Algemeene Ledenvergadering van den Nederlandschen Bioscoop-Bond gehouden. De voorzitter, de heer D. Hamburger J r. uit Utrecht, hield de navolgende openingsrede: „Namens het Hoofdbestuur van den Nederlandschen Bioscoop-Bond heet ik U welkom op deze Jaarlijksche Algemeene Vergadering. De bijzonderheden, welke zich het afgeloopen jaar zoowel zakelijk als organisatorisch hebben voorgedaan, vindt U vrij uitvoerig vermeld in het reeds in Uw bezit zijnde jaarverslag. Zeer zeker stond ook het afgeloopen jaar nog sterk onder den invloed van de tijdsomstandigheden. De geheele wereld is en blijft in touw om doelmatige middelen te vinden ter bestrijding van deze groote, bijna ongekende crisis. Ontegenzeggelijk is het ook in ons bedrijfsleven dit jaar niet gemakkelijk gegaan. Zijn andere bedrijven nog wel eens in staat zich ge makkelijker aan te passen aan de omstandigheden, voor het bioscoopbedrijf geldt dit vrijwel niet. Lfj^fcsy voor de tot nu toe in het vakblad verleende gastvrijheid is de Bond den heer Westerbaan ten zeerste verplicht. Mededeelingen van het Hoofdbestuur. Jaarvergadering Nederlandsche Bioscoopbond,

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1934 | | pagina 1