ifej MAANDELIJKSCHE Tusschen het gemeentebestuur van Tegelen en den heer W. P. Peters, exploitant van het Scala Theater, aldaar, bestaat een overeenkomst inzake de levering van electrischen stroom. Nadat de bioscoopsluiting te Tege len door den Nederlandschen Bioscoop-Bond was ge last, heeft het gemeentebestuur van den heer Peters verdere uitvoering van deze overeenkomst gevorderd, waarbij de Bond zich op het standpunt heeft gesteld, dat hier voor den heer Peters overmacht aanwezig was. Het gemeentebestuur heeft daarop deze zaak aanhan gig gemaakt bij de Rechtbank te Roermond, waarbij voor den heer Peters geple-it is door den rechtskundigen raadsman van den Bond. De Rechtbank heeft het gemeentebestuur zijn vorde ring als ongegrond ontzegd en het veroordeeld in de kosten van het rechtsgeding, op grond van de navol gende overwegingen: dat de gestelde overeenkomst tot levering van elec- tricitcit door de gemeente Tegelen aan gedaagde s bio scoop en de door eischer qq. gestelde bedragen door den gedaagde niet worden betwist en derhalve tusschen par tijen vaststaan; dat de gedaagde echter de verplichting tot betaling betwist, op grond van overmacht, en zich uitdrukkelijk op deze overmacht beroept, in de eerste plaats op grond, dat hem zoowel door den Burgemeester als bij de on derhandelingen over het electriciteitscontract door den gemeentesecretaris en den directeur van de electrici- teitscentrale. die namens Burgemeester en Wethouders optraden, is toegezegd, dat als de biosoop te Tegelen niet rendabel mocht blijken te zijn tengevolge van de ge meentelijke verordening betreffende het verbod van toe gang aan personen beneden de 18 jaar, gedaagde zich op de overmachtsclausule van artikel drie van het con tract zou kunnen beroepen en in de tweede plaats op grond, dat door den Bioscoop-Bond de sluiting van de bioscoop is gelast; dat de eischer qq. de voormelde gestelde toezeggin gen ontkent en wat betreft gedaagdes beroep op over macht op grond van het bevel tot sluiting door den Bioscoop-Bond van oordeel is, dat deze geen overmacht voor gedaagde oplevert, daar het toetreden van ge daagde tot den Bioscoop-Bond een vrijwillige daad van hem is en hij toen reeds kon voorzien, dat daarvan slui ting der bioscoop wegens het jeugdverbod het gevolg zoude zijn; dat de gedaagde heeft aangevoerd, dat het voor hem noodzakelijk was, om lid te worden van den Bioscoop- Bond voor het verkrijgen van films en dat uittreden uit dien Bond na het stakingsbesluit aan die sluiting niets zou veranderd hebben, omdat hij dan nergens films zou hebben kunnen krijgen, alsmede, dat hij dit besluit niet had kunnen voorzien, daar tevoren nimmer door den Bioscoopbond een bioscoop was gesloten op grond van het jeugdverbod; dat de eischer qq. deze posita niet tegenspreekt en deze derhalve tusschen partijen vaststaan, en de Recht bank van oordeel is, dat onder die omstandigheden de sluiting van de bioscoop van gedaagde door den Bio scoop-Bond voor dezen overmacht oplevert en hem het recht geeft, zich op de clausule van artikel 3 van het e-ontract te beroepen; dat derhalve reeds op dezen grond aan eischer qq. zijn vordering als ongegrond moet worden ontzegd met zijne veroordeeling in de kosten van het rechtsgeding en een onderzoek van den door den gedaagde in de eerste plaats opgeworpen grond van overmacht over bodig is. De heeren G. L. van Toombergen en A. Doorewaard, firmanten van de vroegere firma van Toombergen en Dcorewaard. welke firma een reizende bioscoop onder den naam ..Refilmo te Reeuwijk heeft geëxploiteerd, hebben het lidmaatschap van den Nederlandschen Bio- scóop-Bond opgezegd, daar zij de exploitatie dezer bio scoop hebben stopgezet. In verband met de teruggave der ingevolge artikel 3 van het Algemeen Reglement van den Bond gestorte waarborg dienen de leden, die eventueel nog vorderin gen op deze onderneming hebben, hiervan vóór of uiter lijk op 29 Mei a.s. schriftlijk opgave aan het Bondsbu reau te doen. Verder hebben de heeren D. de Miranda uit Wijckel (Balk, Friesland) en R. Bakker, Overtoom 80 te Am sterdam, die tezamen geëxploiteerd hebben de „Bimiba" Bioscoop Onderneming, hun aanvrage om tot het lid maatschap van den Bond te mogen worden toegelaten, ingetrokken. In verband met de teruggave der door genoemde hee ren gedeponeerde waarborg dienen de leden, indien zij eventueel vorderingen op genoemde heeren hebben, hiervan vóór of uiterlijk op 29 Mei a.s. schriftelijk op gave aan het Bondsbureau te doen. f UCsC L4f \JO Toepassing van art. 17 der Statuten. zijn op 15 April 1935 gehouden vergadering heeft het Hoofd- stuur van den Nederlandschen Bioscoop-Bond besloten de N.V. Nova Film te Amsterdam ingevolge het bepaalde in artikel 17b dei Statuten de straf van boete tot een bedrag van 100.op te leggen. Deze beslissing is gegrond op het navolgende: De Nova Film heeft in het „Nieuw Weekblad voor de Cine matografie" dd. 29 Maart 1935 (13e jaargang, No. 26) een ad vertentie geplaatst voor haar film „Remous" (Nederlandsche titel „Erotica"), -waarin zij heeft doen opnemen eenige passages uit een rapport van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring. Dit rap port heeft betrekking op de eerste keuring van deze film, waarbij de film niet voor openbare vertooning toelaatbaar was verklaard. Eerst bij herkeuring is de film, n.1. met eenige coupures, door de herkeuringscommissie toegelaten. Er is geen enkele twijfel aan, dat het in de advertentie opgeno men rapport van de keuringscommissie ongeschikt is voor publica tie en ook nimmer als zoodanig bedoeld is. Nova Film heeft voor het openbaar maken van dit rapport ook niet de toestemming van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring gevraagd en/of ver kregen. Ongeacht het feit, dat publicatie van het rapport der eer ste keuring, (waarbij de film niet toelaatbaar was verklaard) in plaats van het rapport van de herkeuringscommissie (waarbij de film is toegelaten) onoprecht moet worden geacht, moet de plaat sing van de gewraakte annonce geacht worden te zijn in strijd met de waardigheid en de algemeene belangen van het Nederlandsche film. en bioscoopbedrijf. De gepubliceerde passages van het rapport der eerste keuring bevatten n.1. een omschrijving van een aantal scènes uit de film, op grond waarvan tot de niet-toelaatbaarheid van de film was be slist en zoomin als deze scènes voor openbare vertooning toelaat baar worden geacht, zoomin is de omschrijving van deze scènes voor publicatie geschikt. Overigens is het Hoofdbestuur van meening, dat publicatie van rapporten der keuringscommissie slechts behoort te geschieden, in dien daartoe de toestemming van den voorzitter der Centrale Com missie voor de Filmkeuring is verkregen. Het verweer van de Nova Film, dat zij zich niet bewust w-as met de publicatie van enkele passages uit het keuringsrapport iets te misdrijven, moet ongegrond worden geacht, daar de Nova Film opzettelijkdeze passages gepubliceerd heeft om haar film in de oogen van de lezers van het „Nieuw Weekblad" aantrekkelijker te maken, daargelaten dat aangenomen kan worden, dat de scènes in de film. waartegen de gepubliceerde passages uit het keurings rapport zich keerden, na de herkeuring uit de film zijn gecoupeerd. Ook moet ongegrond worden geacht, waarop de Nova Film zich verder bercigpTT'n.l. dat zij. indien de uitgever van het „Nieuw Weekblad" haar op het onjuiste van de publicatie had attent ge maakt, de publicatie van het keuringsrapport achterwege zou heb ben gelaten, wijl, ook al is het Hoofdbestuur van meerling, dat deze uitgever, met het oog op de beteekenis van het ..Nieuw Weekblad" voor het Nederlandsche film- en bioscoopbedrijf, er goed aan zou hebben gedaan een dergelijken wenk aan de Nova Film te geven, zij (Nova Film) uitsluitend voor de publicatie verantwoordelijk is. Het Hoofdbestuur heeft de aan de Nova Film opgelegde boete tot 100.willen beperken, aangezien op laatstgenoemde voor de eerste maal artikel 17b der Statuten moet worden toegepast en in het vertrouwen, dat de Nova Film in het vervolg bij de samenstel ling harer advertenties nauwkeurig zal toezien, dat daarin niets wordt opgenomen, hetgeen in strijd kan zijn met de algemeene be langen en de waardigheid van het Nederlandsche film- en bio scoopbedrijf. Een procedure tusschen het gemeentebestuur van Tegelen en den W. P. Peters te Venlo. Opzegging lidmaatschap.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1935 | | pagina 3