MAANDELIJKSCHE M ED EDEELINGEN. VACANTIE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE FILMKEURING. Het Hoofdbestuur heeft van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring bericht ontvangen, met het verzoek dit ter kennis te brengen van de leden-filmverhuurders, dat de jaarlijksche vacantie dier Commissie voor dit jaar is vastgesteld van 27 Juli tot en met 8 Augustus 1936. Op de Vrijdagen 31 Juli en 7 Augustus zal van 9.30 uur tot 12 uur 's morgens de wekelijksche keuring der journaals plaats vinden. Keuring van andere films kan in de periode van 27 Juli tot en met 8 Augustus niet ge schieden; mochten de leden-filmverhuurders dus films in huis hebben, die in vorenvermeld tijdvak vertoond moe ten worden, dan dienen zij ervoor te zorgen, dat deze films alsnog ter keuring aan de Centrale Commissie wor den toegezonden, opdat deze nog vóór 27 Juli gekeurd kunnen worden, daar keuring in genoemd tijdvak niet kan plaats vinden, tenzij absoluut dringende omstandig heden dit noodzakelijk maken. Indien zich een dergelijk geval eventueel mocht voor doen, kan men zich tot het Bureau van den Bond wen den, hetwelk uitsluitend bij alleruiterste noodzaak zal kunnen bevorderen, dat de aangevraagde keuring zal worden verricht. AANMELDING VOOR HET LIDMAATSCHAP. Voor het lidmaatschap van den Bond heeft zich aan gemeld de N.V. Bergfilm, Filmimportzaak en Film verhuurkantoor, Hemonylaan 21, Amsterdam, tot dan toe bij den Bond ingeschreven onder den naam Berg film Company, Directeur de heer D. v. d. Berg. Eventueele bezwaren tegen toelating moeten vóór 15 Juli a.s. bij het Hoofdbestuur worden ingediend. Uitspraken Commissie van Geschillen. De Commissie van Geschillen (Derde Kamer) heeft in haar zit ting van Woensdag 13 Mei 1936 de navolgende uitspraken gedaan: Inzake het door de N.V. Paramount Films, gevestigd te Amster dam, op 31 Maart 1936 aanhangig gemaakt geschil contra de N.V. Vereenigd Industrieel Bezit No. 14, exploiteerende de Schouw burg Bioscoop te Zutfen. dat de vordering van eischeres (Para mount) moet worden toegewezen en gedaagde (Vereenigd Indu strieel Bezit) mitsdien moet worden veroordeeld om tegen kwijting aan eischeres te betalen het gevorderd bedrag, alsmede in de ge- schilkosten, bedragende 20.zulks op grond van de overweging: dat gedaagde geenerlei verweer ter kennis van de Commissie heeft gebracht, terwijl de ingestelde vordering aan de Commissie niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt; dat bovendien die vordering door de aan de Commissie overge legde bescheiden wordt gestaafd; dat derhalve de vordering behoort te worden toegewi Inzake het door de heeren L. J. Lievenboom en L. M. Serphos, exploitanten van het Alhambra Theater en de Cinema Palace te Enschede, op 14 April 1936 aanhangig gemaakt geschil contra de N.V. Puvabi, gevestigd te Rotterdam, dat de vordering van eischeres moet worden toegewezen en gedaagde (Puvabi) moet u-orden veroordeeld om uiterlijk op 15 Juni een bedrag van en uiterlijk op 15 Juli 1936 eveneens een bedrag van aan eischeres te betalen, alsmede in de geschilkosten, bedragende 20.zulks op grond van de overweging, dat gedaagde erkend heeft het gevorderd bedrag verschuldigd te zijn en dat eischers hun aanvankelijk tot een bedrag van fingestelde vordering tot hebben teruggebracht en ermede accoord zijn gegaan, dat de helft van deze fdoor gedaagde uiterlijk op 15 Juni en de andere helft uiterlijk op 15 Juli 1936 zullen worden betaald. De Commissie van Geschillen (Tweede Kamer) heeft in haar zitting van Woensdag 20 Mei 1936 de navolgende uitspraken gedaan: Inzake het door den heer R. Croonenberg, exploitant van het Scala Theater en het Centraal Theater te Helmond op 2 April 1936 aanhangig gemaakt geschil contra de N.V. Puvabi, gevestigd te Rotterdam, dat eischers vordering moet worden toegewezen en ge daagde (Puvabi) mitsdien moet worden veroordeeld om tegen kwij ting aan eischer te betalen het gevorderd bedrag, alsmede in de geschilkosten, bedragende 20.zulks op grond van de over weging: dat gedaagde erkend heeft het gevorderd bedrag verschuldigd te zijn, zij het, dat naar haar meening dit bedrag aan reclamepacht verschuldigd is over het tijdvak van 1 October 1935 tot en met 31 Mei 1936 en niet, zooals eischer gesteld heeft, over het tijdvak van 1 September 1935 tot 30 April 1936; dat uit het vorenstaande volgt, dat de vordering van eischer, als zijnde gegrond, behoort te worden toegewezen en gedaagde mits dien moet worden veroordeeld om tegen kwijting aan eischer te betalen het gevorderd bedrag, alsmede in de geschilkosten. Inzake het door de N.V. Netherlands Fox Film Corporation, gevestigd te Amsterdam op 25 Maart 1936 aanhangig gemaakt geschil contra den heer C. A. Diks, exploitant van het Trianon Theater te Leiden, dat de vordering van eischeres, welke tot is teruggebracht, moet worden toegewezen en gedaagde (Diks) mitsdien moet worden veroordeeld om het toegewezen be drag aan eischeres te betalen, alsmede in de geschilkosten, bedra gende 20.met dien verstande, dat de betaling van dit bedrag zal geschieden als volgt: uiterlijk op 30 Juni 1936, uiterlijk op 31 Juli 1936 en uiterlijk op 31 Augustus 1936, terwijl het restant door gedaagde zal worden betaald in 14 wekelijksche termijnen, vanaf 1 September 1936 en één termijn van Deze uitspraak is gegrond op de overweging, dat gedaagde er kend heeft het door eischeres gevorderd bedrag verschuldigd te zijn en inmiddels van het gevorderd bedrag heeft betaald, terwijl eischeres ermede accoord is gegaan, dat het resteerende be drag door gedaagde in termijnen als in de uitspraak is omschreven, wordt betaald. Inzake het op 4 Mei 1936 door de N.V. Netherlands Fox Film Corporation, gevestigd te Amsterdam contra den heer C. H. Groe- newegen, exploitant van het Casino Theater te Leiden aanhangig gemaakt geschil, dat de vordering van eischeres (Fox) moet wor den toegewezen en gedaagde (Groenewegen) mitsdien moet wor den veroordeeld om tegen kwijting aan eischeres te betalen het ge vorderd bedrag, alsmede in de kosten van het geschil, bedragende ƒ20.zulks op grond van de overweging: dat gedaagde geenerlei verweer ter kennis van de Commissie heeft gebracht, terwijl de ingestelde vordering aan de Commissie niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt; dat bovendien die vordering door de aan de Commissie overge legde bescheiden wordt gestaafd; dat derhalve de vordering behoort te worden toegewezen. Inzake het op 31 Maart 1936 door de N.V. Netherlands Fox Film Corporation, gevestigd te Amsterdam aanhanging gemaakt geschil contra de N.V. Theater Maatschappij „Het Oosten", ge vestigd te Rotterdam (exploiteerende het Ooster Theater, aldaar), dat de vordering van eischeres (Fox) moet worden toegewezen en gedaagde (Ooster Theater) mitsdien moet worden veroordeeld om tegen kwijting aan eischeres te betalen het gevorderd bedrag, als mede in de geschilkosten, bedragende 20.zulks op grond van de overweging: dat gedaagde geenerlei verweer ter kennis van de Commissie heeft gebracht, terwijl de ingestelde vordering aan de Commissie niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt; dat bovendien die vordering door de aan de Commissie overge legde bescheiden wordt gestaafd; dat derhalve de vordering behoort te worden toegewezen. Inzake het door de N.V. Netherlands Fox Film Corporation op 31 Maart 1936 aanhangig gemaakt geschil contra de N.V. Neder- landsche Theater Exploitatie Maatschappij, gevestigd te Leiden (ex ploiteerende het Luxor Theater, aldaar) dat de vordering van eischeres (Fox) moet worden toegewezen en gedaagde (Luxor Theater) mitsdien moet worden veroordeeld om tegen kwijting aan eischeres te betalen het gevorderd bedrag, alsmede in de kosten van het geschil .bedragende 20.zulks op grond van de over weging: dat gedaagde geenerlei verweer ter kennis van de Commissie heeft gebracht, terwijl de ingestelde vordering aan de Commissie niet on rechtmatig of ongegrond voorkomt; dat bovendien die vordering door de aan de Commissie over gelegde bescheiden wordt gestaafd; dat derhalve de vordering behoort te worden toegewezen. Inzake het door de N.V. Loet C. Barnstijn's Standaard Films, ge vestigd te Wassenaar op 22 April 1936 aanhangig gemaakt geschil contra de N.V. Lêthe Localiteiten en Theater Exploitatie, vroeger exploiteerende het Casino Gebouw te 's-Hertogcnbosch, dat de vor dering van eischeres (L. C. B.) moet worden toegewezen en ge daagde (Lêthe) mitsdien moet worden veroordeeld om tegen kwij ting aan eischeres te betalen het gevorderd bedrag, alsmede in de geschilkosten, bedragende f20.zulks op grond van de over weging: dat gedaagde geenerlei verweer ter kennis van de Commissie heeft gebracht, terwijl de ingestelde vordering aan de Commissie niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt; dat bovendien die vordering door de aan de Commissie over gelegde bescheiden wordt gestaafd; dat derhalve de vordering behoort te worden toegewezen. Inzake het door de N.V. Loet C. Barnstijn's Standaard Films, gevestigd te Wassenaar op 30 April 1936 aanhangig gemaakt ge-

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1936 | | pagina 5