Een verder bewijs voor het feit dat de cassette een nieuwe dimensie aan het amusement van de toekomst zal geven, kan worden geput uit het bericht, dat een aantal Japanse en Ame rikaanse ondernemingen apparatuur ontwikkelt, die overeen komt met de installatie voor het EVR-systeem. (Electronic Video Recording, zijnde een methode waarbij gebruik wordt gemaakt van een 8,75 mm brede beeldband, waarop 2 rijen beelden naast elkaar zijn afgedrukt. Bij dit systeem zou onder andere Philips betrokken zijn,) In Japanse heeft de grote onderneming Matsushita een nieuw apparaat geproduceerd dat haar in de voorste gelederen van de cassette-race brengt. Dit bedrijf gelooft dat de magne tische recording in vele opzichten superieur is aan de vi suele registratie. De grootste moeilijkheid was echter dat men magneetbanden niet met grote snelheid kon kopieëren. Matsushita is er nu in geslaagd een machine te maken die in staat is met grote snelheid goede kopieën van magneetbanden te maken, waardoor het aanvankelijke bezwaar van de magneet banden grotendeels is vervallen. Verdere ontwikkelingen worden gerapporteerd uit Amerika, waar RCA en Avco Corp., onder andere plannen hebben om voor hun cassette-apparatuur hoofdfilms met een lengte tot 2 uur op de band te zetten. Nog vele andere ondernemingen bewegen zich op het onderhavige terrein en de grootste vraag is thans of en zo ja, hoe men er te zijner tijd in zal slagen de onderlinge uitwisselbaarheid van de programma's op de verschillende apparaten te waarborgen. Uit een Amerikaans blad vernamen wij dat RCA afspeel-appara- tuur en programma's pas in 1972 op grote schaal denkt te kunnen leveren. Daarbij is aangetekend, dat RCA de laser- en holografie-techniek bij de produktie van haar banden denkt te gaan toepassen, waardoor ook stereo-weergave mogelijk zou worden. In het blad Smalfilrn van oktober 1969 is van de hand van de heer J.W. Varossieau een uiteenzetting verschenen over bovengenoemd EVR-systeem met afbeeldingen van recorders en cassettes, die reeds in april j.1. te New York werden gede monstreerd. In het artikel wordt onder meer vermeld, dat voor de opnamen een zeer fijn korrelige film door Ilford is ont wikkeld; dat ieder beeldje op de film slechts 2,5 x 3,25 mm groot is, zijnde 1/3 van een super 8-filmbeeldje en dat op 1 meter film U00 beelden per spoor vastgelegd kunnen worden. De gebruikte cassettes hebben een doorsnede van 18,5 cm, overeenkomende met 26 minuten vertoningsduur per spoor.De aftasting geschiedt met een zeer dun elektronen straaltje van een vierduizendste mm, dat per sec. 625 beeldlijnen schrijft. Het streven is erop gericht het EVR-systeem in juli 1970 in grote getale op de markt te laten verschijnen. - 10 - -0-0-0-0-0-

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 11