LEDENBULLETIN B.P.P. Redactie: L. Claassen Jan Luykenstraat 2 Amsterdam; tel.: 799261 November 19^9. No, 1 Geachte Collega's, Het is dan zo ver. Voor U ligt het eerste exemplaar van het reeds verscheidene malen besproken ledenbulletin. Zoals U zich zult herinneren, is destijds door de Ideeën Commissie de suggestie geopperd om de communicatie tussen de leden onderling, respectievelijk de leden en het Bestuur, te ver beteren door het regelmatig uitgeven van een ledenbulletin, waarin onder andere de Afdelingsmededelingen, die tot dus verre per circulaire werden verspreid, opgenomen kunnen worden. Het Bestuur heeft deze suggestie overgenomen en zal er naar streven, dat maandelijks en wel omstreeks de 15e van elke maand, een bulletin verschijnt. De omvang zal beperkt blijven tot 5 a 10 pagina's en het geheel zal, althans voor lopig, door onze Secretaris worden verzorgd. Behalve de Afdelingsmededelingen als bovenbedoeld, kunnen in dit bulletin aankondigingen worden opgenomen omtrent te ver wachten premières van door de leden vervaardigde films, van nationale en internationale filmfestivals en van andere voor de leden van belang zijnde gebeurtenissen op filmgebied in binnen- en buitenland. Voorts kan de aandacht worden gevestigd, op interessante artikelen die in binnen- en buitenlandse vak bladen zijn verschenen en kunnen ontwikkelingen worden ge signaleerd die door het Bestuur van belang worden geacht. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de leden kopij inzenden over onderwerpen die naar hun mening voor de collega's van belang kunnen zijn. De ledencirculaires zullen in het vervolg beperkt blijven tot agenda's voor vergaderingen met bijbehorende stukken en tot onderwerpen waarvan de verspreiding niet kan wachten tot het volgende bulletin verschijnt. Het Bestuur vertrouwt dat het bulletin aan de verwachtingen zal voldoen en dat ook van Uw kant voor de nodige bijdragen zal worden gezorgd. Het Bestuur - 1 -

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 2