INFORMATIES Inforfilm vergroot werkterrein De internationale vereniging van filmdistributie-organisaties INFORFILM heeft haar distributienetwerk wederom aanzienlijk uitgebreid, doordat drie nieuwe leden zijn toegetreden. Hier door wordt de mogelijkheid geopend thans ook opdrachtfilms te doen distribueren in de Arabische landen van het Midden Oosten, in Turkije en in Tsjecho-Slowakije In totaal zijn thans in 20 landen INFORFILM-leden werkzaam, die zijn gespecialiseerd in het distribueren van industriële en andere informatieve films, op dezelfde wijze als dit door het INFORFILM-lid van ons land - de Stichting Technisch Film Centrum (TFCjin Velp - is ontwikkeld. Het TFC distribueert thans een 650-tal films in opdracht van 110 ondernemingen en instellingen, waarmee in 1968 niet min der dan U UT 5 5 vertoningen plaats vonden, met een bereik van ruim 2.2 millioen mensen. Door de activiteit van de bij INFORFILM aangesloten filmdis tributie-organisaties kan elke onderneming, die informatieve films over zijn activiteiten, produkten of diensten bezit of laat vervaardigen, deze thans over een groot deel van de wereld door gespecialiseerde instellingen doen distribueren. Tal van Nederlandse bedrijven en organisaties maken dan ook van de diensten van in het buitenland werkzame INFORFILM- leden gebruik, hetgeen vooral uit een oogpunt van exportbe vordering van groot belang moet worden geacht. Animated Films Zojuist is bij Pitman Publishing Corp., 6 East >43rd Street, New York 10017, onder bovenstaande titel een nieuw boek ver schenen van Dr. Roy P. Madsen, dat volgens de brochure ant woord geeft op elke vraag op het gebied van de animatie technieken voor welk filmgebruik dan ook. Het boek omvat 256 pagina's en is met meer dan 200 afbeeldingen geïllustreerd. De prijs bedraagt H.75. Aanmoedigingsprij s Door de Afdeling werd aan de NOVA (Nederlandse Organisatie van Amateur-Filmclubseen aanmoedigingsprijs ter grootte van f.250,- ter beschikking gesteld ter gelegenheid van het NOVA- filmfestival, dat op 25 en 26 oktober j.1. in het Haagse Con gresgebouw plaats vond. Deze prijs was bedoeld voor de naar de mening van de jury "uit professioneel oogpunt best geslaag de film". Zij is toegekend aan de korte speelfilm op 16mm zwart/wit "Tomorrow morning"gemaakt door de Haagse arts, de heer J. Keuneri. - 2 -

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 3