The development and approval of creative vork Een uitgave van de Amerikaanse Association of National Advertisers Inc., van april 19&9. Deze organisatie heeft onder zijn 520 leden een enquête in gesteld naar onder andere de volgende vragen: 1De rol en de verantwoordelijkheid van adverteerder en "bureau in het proces van creatieve vormgeving van de campagne 2. De procedure bij de beoordeling en goedkeuring van ont werpen en de mate waarin er veranderingen worden aange bracht, dan wel volledige afkeuring plaats vindt. 3. Welke hinderpalen naar de mening van de adverteerder zouden moeten worden weggenomen om tot effectievere reclame-uitingen te komen. De voornaamste resultaten waren: ad 1 a. in 66%> der gevallen was er een geschreven instructie; in 22% een mondelinge instructie in 12% geen enkele instructie; b. aan adverteerderszij de speelden 2 tot 3 mensen een rol bij de ontwikkeling en k bij de goedkeuring van het creatieve werk; c. het contact met het bureau liep in 9 van de 10 gevallen over de produkt-manager; in 7 van de 10 gevallen boven dien over een hogere functionaris. ad 2. a. gemiddeld 5 personen van het adverterend bedrijf hebben het recht om het creatieve werk te beoordelen; per geval schommelde het aantal tussen 1 en 15 personen; b. gemiddeld 2§ persoon werd geacht bij uitstek verantwoor delijk te zijn voor de creatieve uitwerking; in 5 van de 6 gevallen was het bureau bij de bespreking van het ont werp aanwezig; c. het bureau werd in 90/6 van de gevallen vertegenwoordigd door de A.E.; in 50% van de gevallen bijgestaan door een ontwerper d. 52% van de nieuwe campagne-voorstellen werden vaak, tot zeer vaak gewijzigd; in 10% van de gevallen werd praktiscJ nooit iets gewijzigd; e. in 73% van de gevallen betreft het een herziening op ondergeschikte punten; 10% van de voorstellen werd geheel verworpen

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 4