1969 1968 (6 maanden) (6 maanden) Huishoud-en bedrij fstechniek o.a. verwarming, wasmachines koelkasten, woninginrichting, was- en bleekmiddelen, kan toormachines en -installaties f 1 0 021825,- f. 9.691.520,- Diverseno.a. sport en spel, land- en tuinbouwzaden kunstmest 1.063.375»- 770U960t- Totaal f.k1.987.600,- f37572800 ,- De T.V.-reclame maakte zowel in het eerste half jaar 1968 als in het eerste half jaar 1969 191 uit van de totale reclamebestedingen. De dagbladen gaan nog steeds aan de kop met U9,2/£9 respectievelijk kl^Sfo. Grotere samenwerking o.a. bij de produktie van commercials? Aan Ariadne van 12 november j.1. is het volgende bericht ontleend. Het bevorderen van contacten en informatie ten aanzien van gemeenschappelijke belangen betreffende problemen, die zich kunnen voordoen bij het realiseren van televisie-, radio- en bioscoopcommercials. Deze contacten zullen worden onderhouden met allen, die bij het tot stand komen van audiovisuele re clame-uitingen betrokken zijn. Dit zijn de voorlopige doelstellingen van een nieuwe groepe ring, die zal opereren binnen VEA-verband: de Producers con tactgroep. Geen pressure group en geen gezelligheidsvereni- ging, zo zegt Theo Strengersvoorzitter van het voorlopige bestuur en executive TV. -direct or bij Intermarco delaMar. De producerscontactgroep is ontstaan uit de bezorgdheid van een aantal agency producers. Strengers: "We hebben nu bijna drie jaar T.V.-reclamewe hebben het daarvoor al een jaar of tien zien aankomen. Toch is gebleken, dat het een moeilijke zaak blijft. Natuurlijk kunnen we leren, vooral van buitenlandse voorbeelden - maar het blijkt gewoon erg moeilijk om goede agency producers te vinden. We zijn in ons land begonnen met het aantrekken van mensen uit Engeland, die plotseling uit een jarenlange rou tine moesten stappen om weer te pionieren. Daarna hebben we mensen uit radio en televisie gehaald, uitgaande van de ver onderstelling dat technische kwaliteiten het belangrijkst zouden zijn. Maar dat is niet zo - een goede agency producer is primair een reclameman, die toevallig het specialisme T.V. heeft". 6 i i m «i ,n mimijmitfr---------tt"~--------------------------------- ------------------—,-

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 7