Hij wijst op de woorden, die Jack Silverman van Ogilvy Mather begin oktober uitsprak op het Londense T.V.-reclame congres en die uitgebreid werden aangehaald in Ariadne nr.41*: "Ik geloof dat er sprake zal zijn van creatieve reclame mensen, die zich specialiseren in televisie. Als een crea tieve producer moet hij van meer op de hoogte zijn dan alleen maar van filmtechnieken. Hij moet een regisseur zijn. Hij moet een grondige kennis van het produkt hebben, de marketing strategie kennen en ten nauwste betrokken zijn bij de con ceptie van de commercial." Silverman vertelde dat er bij Ogilvy Mather T.V.-produktiecoördinators zijn, die zorgen voor begrotingen, contracten, schema's en technische zaken en aldus de handen vrijhouden van de creatieve mensen. Zijn uitlatingen blijken wonderwel te passen in de uitgangspunten van de Producerscontactgroep. Een warme augustusmiddag Op een warme augustusmiddag zaten drie agency producers (Strengers, Michiel Beishuizen van Prad en Louk Varossieau van FHV) op een terrasje. Ze constateerden, dat de bestaande T.V.-commissie hoofdzakelijk beleidszaken behandelt, maar dat daaronder talrijke problemen liggen, waarover ook ge zamenlijk gepraat zou moeten worden. De initiatiefnemers gingen tot actie over. Ze schreven de eerste twintig bureaus (qua omzet) aan voor een samenkomst. De belangstelling bleek verrassend. Men besloot contact op te nemen met de VEA, die zich al even enthousiast betoonde. Ook de T.V.-commissie reageerde positief. Strengers: "Er is nu een directe lijn met die T.V.-commissieDeze maand hebben we weer samen een vergadering. En het zou niet ondenkbaar zün, als m de toekomst een lid van onze groep zou plaats nemen in de T.V.-commissie en omgekeerd." Qua werkwijze wil men zich spiegelen aan de Mediawerkgroep en de Reprotechnische Contactgroep. De groep is nu bezig aan een gezamenlijke taakbepaling en een omschrijving van de functie van een agency producer, zodat ballotage overbodig zal zijn: iedereen kan zelf bepalen of hij voldoet aan de functie omschrijving. De groep telt thans circa 16 man. Impulsen geven De producerscontactgroep heeft genoeg op het programma. Op leiding is een belangrijk punt. "In de bestaande copywriters cursus zou een onderdeel scriptwriting moeten komen", zegt Strengers. "En we moeten contact zoeken met de kunstacademies om ook daar een stuk audiovisuele opleiding te hebben. We zul len ons waarschijnlijk splitsen in werkgroepen, die bijvoor beeld impulsen geven op het gebied van opleiding, maar zich ook bezig houden met het probleem van de laboratoria, de auteursrechten, de casting (modellen, sprekers, acteurs), de reprotechnische aspecten, de technische contracten. Verder willen we contact leggen met de filmproduktiemaatschappijen die nu al regelmatig bij elkaar komen - maar dan op vaktech nisch gebied, niet zozeer in de sherrysfeer."

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 8