- 10 - 5Filmverzekeringen Door het Bestuur is medegedeeld, dat de negatiefverzeke ring wegens de ongunstige resultaten over de eerste 3 kwartalen van 19^9 wederom door assuradeuren is opgezegd. De voornaamste reden was gelegen in het feit, dat zich een aantal ongelukkige schadegevallen heeft voorgedaan, dat de indruk heeft gewekt, dat door sommigen onvoldoende zorgvuldigheid wordt betracht, waardoor filmproduktie voor de verzekeraars nodeloos grote risico's oplevert. Er zijn besprekingen gaande met het Bureau voor Filmverzekeringen over premieherzieningen en mogelijke wijzigingen in de polisvoorwaarden Voorts is het de bedoeling van het Bestuur om te komen tot een introductie van een eenvoudig schadeformulier, aangezien het ontbreken daarvan in de praktijk dikwijls tot nodeloze complicaties blijkt te leiden. Er is uitvoerig over deze materie van gedachten gewisseld, waarbij onder andere is geopperd om bedrijven die dik wijls schade claimen een hogere premie te laten betalen en om hen die langdurig schade-vrij werken een no claim- korting te geven. Aangezien het van groot belang werd geacht dat de nega tiefverzekering in stand wordt gehouden, ook al zouden de voorwaarden ongunstiger moeten worden, is het Bestuur gemachtigd ora deze aangelegenheid voor het komende jaar, en liefst voor een langere periode, zo goed mogelijk te regelen Surséance van betaling Blijkens een publicatie in de Staatscourant is aan Cefima N.V. op 11 november 1969 voorlopig surseance van betaling verleend. Tot bewindvoerder is aangewezen Mr C.C.Th, van Andel, Keizersgracht 586 te Amsterdam. De crediteurenverga dering zal plaats vinden op 3 februari 1970 in Amsterdam. Expo-films De heer J. Vrijman schrijft ons: In het vorige ledenbulletin werd vermeld, dat er nog niet al te veel korte films uit de kring van de BFP waren aangemeld voor de EXPO Japan 1970. Om misverstanden uit te sluiten geef ik hier graag nog eens opnieuw inzicht in de bestaande mogelijkheden. Het Neder lands Paviljoen in Japan bemoeit zich op 2 wijzen met film, a) Door middel van de zogenaame "Totale Belevenis" op 23 film- en diaschermen, welke produktie wordt verzorgd door

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 11