- 12 - Uitspraken t.g.v. St. Nicolaas Tijdens het traditionele St. Nicolaas-feestdat jaarlijks in de Cinetone Studio's plaats vindt, zong een 6-jarig jongetje: Hoe huppelt zijn paardje, hij dekt op en neer Verder vroeg de Sint aan een jongetje van 7 jaar: "Kijk je naar de STER-reclame? Jongetj e"Ja" Sint: "Hoe vind je het?" Jongetje: "Afzetterijl*1 Sint: "Vind je het dan niet mooi?" Jongetje: "Jawel, om naar te kijken, maar niet om te kopen!" -o-o-o-o-o- Laatste nieuws HONORARIA COMMENTATOREN Met betrekking tot het rondschrijven van 23 september j.1. afkomstig van het Comité Commentatoren i.o., waarin tariefs verhogingen per 1 januari a.s. zijn aangekondigd, delen wij U mede dat het lopende overleg over deze materie niet voor 1 januari voltooid kan zijn. Onze Televisie Commissie heeft inmiddels met vertegenwoor digers van de commentatoren gesproken, die onder andere ver klaarden, dat de VEA zich met de voorgestelde nieuwe minimu tarieven akkoord zou hebben verklaard. Dit blijkt evenwel niet geheel juist te zijn. Er wordt thans een bijeenkomst voorbereid tussen vertegen woordigers van de Bond van Adverteerders, de VEA en onze Televisie Commissie, teneinde ook op dit terrein tot een deugdelijke regeling te komen. Daar het er niet naar uitziet dat deze bijeenkomst nog dit jaar kan plaats vinden, adviseuren wij U de verhoogde spr kerstarieven tot nader bericht niet te betalen. Het Comité Commentatoren is hiervan in kennis gesteld. -o-o-o-o-o- m HET BESTUUR STELT ER PRIJS OP U LANGS DEZE WEG PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 1970 TOE TE WENSEN. P.S. -o-o-o-o-o- De door het Hoofdbestuur aangekondigde Studiecommissie voor de Nederlandse Filmproduktie werd heden, 15 december, geïn stalleerd. Nadere bijzonderheden in ons januari-bulletin De Afdelingsvoorzitter maakt deel uit van deze commissie. T*

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 13