n \t LEDENBEULLETIN B.F.P. Redactie: L. Claassen Jan Luykenstraat 2 Amsterdam: tel.: 799261 December 1969. No. 2 FILMVERZEKERINGEN Zoals ook elders in dit nummer onder het bericht over de jongste ledenvergadering is vermeld, werd de negatiefver zekering per 1 januari a.s. door aussradeuren opgezegd, wegens de zeer ongunstige resultaten gedurende de eerste 9 maanden van dit jaar. Daarbij dient te worden bedacht, dat deze verzekering nimmer een lucratieve aangelegenheid voor assuradeuren is geweest, integendeel. Er wordt thans onderhandeld om tot een verlenging van het collectieve contract te geraken, aangezien de negatief verzekering door het Bestuur onontbeerlijk wordt geacht. Op dit moment ziet het er naar uit dat indien de verzekering kan worden verlengd, de premies en andere voorwaarden per 1 januari als volgt gewijzigd zullen worden: thans per 1/1/70 1. korte films, inclusief spots, maximaal 6 maanden 2. idem, maximaal 9 maanden 3. idem, maximaal 12 maanden kspeelfilms (ongewijzigd), 12 maanden 5. verzekering langer dan 12 maanden condities op aan vrage Het eigen risico, thans met een minimum van f.250,en een maximum van f.500,--, wordt: 1% met een minimum van f.350,en een maximum van f.1.000, Minimum premie voor korte films was f.35,--» wordt: f.50,--. Overigens zal het nodig zijn om wanneer een verlenging van de onderhavige verzekering tot stand kan worden gebracht, in het vervolg extra aandacht te besteden aan eventuele onzorgvul digheid bij de produktiewerkzaamhedenAssuradeuren hebben namelijk op grond van recente schadegevallen sterk de indruk dat bij diverse aangelegenheden onvoldoende zorgvuldigheid in acht is genomen, waardoor nodeloos belangrijke schade is ontstaan. Dit is de voornaamste reden waarom men huiverig staat tegenover een verlenging van het contract, ook al wor den de premies verhoogd. 5%o ll%0 6i%o Ql%o li%o -0-0-0-0-0-

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 2