- 3 - STEMRA kan hem volledig inlichten omtrent de muziek van zijn keuze en hem namens de binnen- of buitenlandse rechthebben den de toestemming tot vastlegging verlenen, en de verlangde vergoeding mededelen of laten weten tot welke uitgever hij zich dient te wenden. Het is mogelijk - alhoewel het zelden voorkomt - dat de com ponist zijn toestemming weigert, bijvoorbeeld als hij zijn schepping niet gebruikt wenst te zien op een grammofoonplaat of in een film met reclame-doeleinden. Auteursrechtverzekering De auteursrechtverzekering voor TV-commercials is voor 1970 verlengd en de premie is gehandhaafd op f.15»-- psr film. Men is daarvoor gedekt tot een bedrag van f.50.000,-- voor schade als gevolg van aantasting van het copyright, pla giaat en ettelijke andere auteursrechtelijke inbreukmogelijk- heden Gelukkig hebben zich tot dusverre op dit gebied geen onaan genaamheden voorgedaan, maar het risico blijft aanwezig. Van daar dat het ons verbaast van het Bureau voor Filmverzeke ringen te vernemen, dat sommige producenten het niet nodig oordelen ook dit risico tegen een minimale premie te dekken. Er zij derhalve met nadruk op gewezen, dat de auteursrecht verzekering voor commercials volgens artikel 1 van het Ver- zekeringsbesluit onder de verplichte verzekeringen valt. Mede daarop is de jaarlijks door de Afdeling te garanderen minimum premie gebaseerd. -o-o-o-o-o- T.V.-RECLAME Blijkens de binnengekomen aanmeldingskaarten zouden in het 3e kwartaal 1969 100 commercials zijn gereedgekomen, inclu sief aanpassingen, alsmede 27 commercials voor het buiten land. Volgens de Mardoc-gegevens zijn in dit kwartaal, inclusief aanpassingen, 150 nieuwe spots uitgezonden. Nogmaals wijzen wij erop, dat de indruk bestaat dat aan de aanmeldingsplicht voor gereedgekomen films door velen niet, of althans niet regelmatig, de hand wordt gehouden, waardoor onze gegevens mogelijk incompleet zijn. Er zij op deze plaats derhalve nogmaals op aangedrongen om alle gereedge komen films overeenkomstig het bepaalde in het Besluit Pro- duktieregistersteeds per maand aan te melden.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 4