De catalogus van de Centrale Filmotheek van de Rijksvoor lichtingsdienst telt circa 2500 filmtitels. Tegen een ge ringe vergoeding van kosten worden deze films aan aanvragers uitgeleend. In 1968 werden ruim 21.000 aanvragen "behandeld voor de uitlening van ongeveer 60.000 filmkopieënHet aan tal bezoekers van voorstellingen waar films uit de Centrale Filmotheek worden vertoond, varieert elk jaar, doch schom melt tussen de 800.000 en 1 miljoen personen. In het buitenland heeft de niet-commerciële distributie van overheidsfilms plaats door bemiddeling van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen, die hetzij in enkele ge vallen zelf over een filmotheek beschikken dan wel een re geling met een plaatselijke filmotheek hebben getroffen. Het grootste aantal personen wordt echter bereikt met de com merciële distributie in bioscopen of via de televisie. Voor deze vorm van distributie heeft de Rijksvoorlichtingsdienst contracten gesloten met buitenlandse handelshuizen die zich in de verkoop van films aan het bioscoopbedrijf of aan tele visiestations hebben gespecialiseerd. Veelal bieden deze distributeurs de films onder hun eigen "handelsmerk" aan. Hiernaast staat de technische verzorging van de inzending van Nederlandse films naar filmfestivals, waarvoor brochures wor den gedrukt en advertenties in de filmvakpers worden verzorgd Tot de opdracht van de filmagentschappen van de RVD behoort ook het bevorderen van de publiciteit in de buitenlandse pers Ook stimuleert de RVD de deelname aan filmmarkten in diverse landen, teneinde de verkoop van Nederlandse films te bevor deren. Dit geschiedt in samenwerking met de Nederlandse di plomatieke vertegenwoordiging in het betrokken land en met het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Op deze wijze kon in de loop der jaren worden bereikt, dat tientallen miljoenen personen over de gehele wereld Neder landse films te zien kregen. De Afdeling Film is onderverdeeld in drie bureaus: Bureau Filmproduktie De werkzaamheden van dit bureau omvatten de vervaardiging van nieuwe films en bioscoop- en t.v.-spots, de vervaardiging van vreemdtalige versies van Nederlandse overheidsfilmsde aan koop van vertoningsrechten van niet door de overheid vervaar digde films, de vervaardiging van Nederlandse versies van buitenlandse films, het verstrekken van adviezen op het ter rein van de film aan Ministeries en Rijksdiensten, enz. Bureau Filmexploitatie: Tot de taak van dit bureau behoort het in roulatie brengen in binnen- en buitenland langs de daarvoor beschikbare commer ciële kanalen van alle door de Rijksoverheid vervaardigde films

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 7