- 8 AFDELINGSBERICHTEN Besluiten ledenvergadering In de "buitengewone ledenvergadering, die is gehouden op 1 december 1969 en die zich helaas in een slechts zeer matige belangstelling van de kant van de leden mocht ver heugen, werden de volgende besluiten genomen: 1C.A.O, laboratoriumbedrij f Het Bestuur werd gemachtigd om onderhandelingen te openen met de Bond Mercurius inzake de totstandkoming van een C.A.O. voor het laboratoriumbedrij fEr werd een werk- commissie benoemd, bestaande uit vertegenwoordigers van Cinecentrum N.V. (Mej. Mr C.W. v.d. Berg en de heer A.G. Peters), Cinetone Studiofs (Mr H.C. Bitter), Haghe- film N.V. (de heer C. Treffers) en Triofilm (de heer Th. Cornelissen) welke commissie zal worden belast met het voeren van de besprekingen met vertegenwoordigers van de werknemersorganisatie. Deze besprekingen zullen in januari a.s. beginnen. In principe is vastgesteld, dat het wenselijk moest worden geacht om de werkcormissie resT3ectievelijk het Bestuur door een deskundig adviseur te laten bijstaan. Het werd aan het Bestuur overgelaten te bepalen in welk stadium van de besprekingen een be roep op deskundig advies moet worden gedaan. 2Besluit Ontwerpkosten en Bemiddelingscommissie In de voorgestelde tekst werd een redactionele correctie aangebracht en er is 'besloten het besluit slechts voor êên jaar vast te stellen. Tijdens de discussie kwam name lijk de wenselijkheid naar voren, om het besluit in 1970 geheel te herzien en bij voorkeur in twee besluiten te splitsen. De kwestie van de bemiddelingscommissie zou dan afzonderlijk kunnen worden geregeld en in het ontwerpkos- tenbesluit zou een scherpere scheiding gemaakt kunnen worden tussen ïV-commercials en andere films. Tevens zouden de bestaande minimum prijzen dan opnieuw aangepast moeten worden. 3Toekomstplanning Er werd een commercieel/technische studiecommissie be noemd, bestaande uit de heren G.F. de Clerck (Multifilm N.V.), H.W. Groot (N.V. Joop Geesink's Filmproductie "Dollywood"M.M. Chanowski (M.M. Chanowski Productions N.V.), W.G. Sips (N.V. Cinecentrum) en C. Bouwhuis (Cine tone Studio's), die zich op korte termijn zal gaan bezig houden met de vraag welke ontwikkelingen in de komende 5 a 10 jaar commercieel zowel als technisch op filmproduk- tiegebied verwacht kunnen worden en op welke wijze daar aan in ons land individueel of collectief tegemoet kan worden gekomen. Van Bestuurszijde is een aantal onderwer pen opgesomd, waarmede de commissie zich in eerste

Historie Film- en Bioscoopbranche

Ledenbulletin en maandelijkse mededelingen | 1969 | | pagina 9