ohabetisoh register van den Inhoud van bet Officieel Orgaan over Novem ber on December 1936 en het jaar 1937' rbltrage 1 rtlkel 17 der Statut 1, S Artikelen (diverse onderwarpen) 2» 3» 4, 5» 6 belastingen. Vormakelljkhelrisbelasting 6, 7 Personeele Belasting 7 Antere belastingen 7 Biosooopbeaoek 1957 (bedrijfs resultaten 7 aeooomwet filmkeuring o idelijke nakeuring 8 Jeugdvarboden (leeftijdsgrens) 8, 9 slkel 19 Jurisprudentie 9 Diversen lö, 11» 12» l? Donateurschap 15» 1* Ledenvergaderingen 14- Lidmaatschap i4» Muzlekauieursreehten 16 l^ieuwe De en- en Lqfconbeclnjt liet Besluit 17 Beslissingen Commissie 1 en Hoofdbestuur 17» lo oyer^nfflbusluit diifd.l^£b£^l 3luit 3ali3fllngen Hoofdbestuur 18, 19» 20 ijzenreglementen 20 Smalfllm 21 statut en, Reglementen en Besluiten, (behoudens Arbitrage-Kegleaent peg. Ij overgangsbsslultli.?»- besluit, pag. 18 en 16: en Prlj- zenreglementen, pag. 19) 21 Televisie 21 *r borgen 21, 22

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1936 | | pagina 1