dikwijls drie of vier weken moesten blijven liggen, minder actueel werden en derhalve aan beteekenis inboetten. Maar ook met het oog op de geleidelijke uitbrei ding van copie, die voor opname in dit orgaan in aanmerking komt, liep het Bondsblad gevaar min der doelmatig te worden. Bovendien is het orgaan meer en meer een podium geworden waarop zij, die met de uitvoe ring van de Bondsmaatregelen en besluiten zijn be last, gelegenheid hebben de noodige uiteenzettin gen te doen en voorlichting te geven nopens ac- tueele problemen. Het geestelijk contact tusschen leiding en leden mag vooral in dezen tijd niet uit het oog worden verloren, maar dient integendeel nog te worden versterkt. Voornamelijk die leden, die het wel en wee hunner organisatie met belangstelling volgen en zich voor de vraagstukken, hun bedrijf betreffende, levendig interesseeren, stellen prijs op een be trouwbaren gids, een vraagbaak, welke zij voort durend kunnen raadplegen. De blijken van instemming, die wij meermalen terloops mochten opvangen, wanneer eens een goed verzorgd en gevarieerd nummer was verschenen, zijn ons des te meer een spoorslag geworden, zoo spoedig als mogelijk was het Bondsorgaan, beter dan vroeger nog, een gids te doen zijn en een scha kel tusschen de leden en hun Bestuur. Met ingang van heden, 2 November, gaat het Bondsorgaan daarom twee maal per maand ver schijnen. Dit brengt de consequentie mee, dat de vertrouwd geworden naam „Maandelijksche Mede- deelingen" plaats moet maken voor iets anders. Onder den titel „Officieel Orgaan van den Ne- derlandschen Bioscoop-Bond" gaat deze uitgave voor de tweede maal in zee. Voor deze gelegenheid is de tuigage wat ver nieuwd en naar wij vertrouwen, ook verfraaid. Moge de wind verder gunstig en de vaart voor spoedig zijn! AFWEZIGHEID BONDSDIRECTEUR. De Directeur van den Bond zal in verband met een reis naar het buitenland tot 16 November a.s. afwezig zijn. Dientengevolge vervallen de spreek tijden van de eerste twee Dinsdagen en Donder dagen van de maand November. APPARATEN VOOR SLECHTHOORENDEN Meermalen is gebleken, dat de bioscoop op slechthoorenden een groote aantrekkingskracht uitoefent. Zulks is verklaarbaar, omdat zij, die door hard- hoorigheid gehinderd worden in hun waarnemings vermogen, meestal niet in staat zijn ten volle van tooneel of concert te genieten. In de film wordt hun dit gemis rijkelijk vergoed óók al, als gevolg van de versterking van het geluid en van de omstandigheid, dat de films voorzien zijn van ingedrukte teksten. Nu zijn er slechthoorenden, die ook de muziek en het gesproken woord in de bioscoop niet ver mogen te volgen, zoodat zij uitsluitend op het „zien" zijn aangewezen. Voor deze groep is het vanzelfsprekend niet wel mogelijk een Nederlandsche film behoorlijk te volgen. In de Nederlandsche films komen immers geen ingedrukte teksten voor, niet alleen omdat zulks niet noodig is maar ook omdat een dergelijke aanvulling van het filmbeeld om artistieke redenen minder wenschelijk moet worden geacht. Wij zouden daarom de exploitanten willen uit- noodigen deze groep van bioscoopbezoekers tege moet te komen door een installatie aan te schaffen, waardoor het mogelijk is, dat een beperkt aantal personen in het theater zich van een koptelefoon kan bedienen. De ervaring leert, dat slechthoorenden op deze wijze muziek en dialoog uitstekend kunnen volgen. Verschillende theaters in ons land zijn reeds met een dergelijke installatie uitgerust, tot volle tevre denheid van de betrokkenen. De aanschaffingskosten behoeven niet hoog te zijn. Laat men daarom ook de slechthoorenden, die uiteraard trouwe bioscoopbezoekers zijn, een spe ciale service, die hoogelijk op prijs zal worden gesteld, niet onthouden. TEGEN ORDEVERSTORING IN BIOSCOPEN. Konden wij kort geleden met genoegen melding maken van, een besluit van den Amsterdamschen Raad om de politieverordening zoodanig aan te vullen, dat het veroorzaken van wanordelijkheden in bioscopen tijdens de voorstellingen voortaan strafbaar is, thans kunnen wij mededeelen, dat dit voorbeeld navolging heeft gevonden in de ge meente Haarlem. Nadat eenige leden een daartoe strekkend voor stel hadden gedaan heeft de Raad dezer gemeente dezer dagen op advies van de commissie voor het ontwerpen en herzien der strafverordeningen be sloten de noodige wijzigingen in de algemeene politieverordening aan te brengen, zoodat orde verstoringen tijdens openbare filmvertooningen, concerten, tooneelvoorstellingen en dergelijke voor taan strafbaar kunnen worden gesteld.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1936 | | pagina 4