OFFICIEEL ORGAAN DE BUITENGEWONE LEDENVERGADERING VAN DEN NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND MINIMUM-ENTREEPRIJZEN-REGLEMENT- Voor de vierde maal binnen een tijdsbestek van vijf maanden komen wij thans in dit orgaan de bijzondere aandacht vragen voor het Prijzenregle- ment, waarvan de leden dezer dagen een gewijzigd concept hebben ontvangen en waaromtrent een voorstel tot vaststelling op de agenda voor de op Maandag 7 December a.s. te houden buitenge wone algemeene ledenvergadering is geplaatst. Zooals men zich zal herinneren hebben wij in ons nummer van 4 Juli 1936 de principieele betee- kenis van dit nieuwe reglement en de consequen ties daaraan verbonden, uitvoerig uiteengezet. Wij wezen er destijds op, dat er gelijk den leden bij aandachtige bestudeering zal zijn geble ken naar gestreefd is een zoodanige regeling tot stand te brengen, dat niet verder wordt ingegrepen dan strikt noodzakelijk is. Wij schreven toen o.m. en dit geldt ook ten aan zien van het gewijzigd concept: Zoo is het bijv. de bedoeling, dat de Prijzencom- missie de thans geldende minimum-entréeprijzen zooveel mogelijk intact houdt, behoudens in die gevallen, waar gesproken kan worden van een abnormaal lagen entreeprijs, die aanwijsbaar scha delijk is te achten voor de standing van het bedrijf. De procedure van de vaststelling is zoodanig uitgestippeld, dat eenerzijds volkomen objectiviteit wordt gewaarborgd, den leden de grootst moge lijke rechtszekerheid wordt gegeven, juist omdat ingegrepen wordt in hun meest interne aangele genheden, en anderzijds het doel, dat met dit regle ment is beoogd, wordt bereikt. Bovendien is reke ning gehouden met de bijzondere constellatie van den Bond .waarin immers de groepen leden-exploi- tanten en leden-filmverhuurders gelijkberechtigd zijn. Waar het een zaak betreft, van zoo algemeen belang als de entreeprijzen (men denke aan de per- centage-filmcontracten), was het noodzakelijk, dat ook de filmverhuurders werden ingeschakeld. De samenstelling van de Commissie geschiedt op zoo breed mogelijke basis en alvorens het Hoofdbestuur het concept van dit reglement heeft vastgesteld, is in den breede overleg gepleegd, zoowel met het Bestuur van den Afdeelingsraad, als met het Bestuur van de Bedrijfsafdeeling Film verhuurders. Er is een oogenblik geweest, dat het Hoofdbe stuur, zulks als gevolg van de depreciatie van ons betaalmiddel, besloten heeft het prijzenreglement, dat reeds bij de ledenvergadering aanhangig was gemaakt, voorloopig terug te nemen. Waar immers aangenomen mocht worden, dat dank zij de gewijzigde omstandigheden eerder een tendenz tot prijsverhooging zou intreden, behoefde vooralsnog geen vrees te bestaan voor verdere entreeprijsverlaging, althans voor vermindering der minimum-entreeprijzen. In het Officieel Orgaan van 2 November even wel moesten we reeds mededeelen, dat het Hoofd- I

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1936 | | pagina 3