OFFICIEEL ORGAAN VAN DEN NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND FILMS AANGAANDE HET VORSTELIJK HUWELIJK Tijdens de komende feestelijkheden ter gelegen heid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana met Z.D.H. Prins Bernhard heeft het Nederland- sche Film- en Bioscoopbedrijf ongetwijfeld een belangrijke taak te vervullen. Dezerzijds hebben wij ons daarom aanstonds in verbinding gesteld met het Haagsche Comité, hetwelk belast is met de organisatie der feeste lijkheden in de Residentie teneinde te bereiken, dat de cameramenschen, die in dienst zijn bij bo nafide ondernemingen op den trouwdag, d.i. 7 Januari, de beschikking krijgen over de noodige faciliteiten en ongestoord hun beroep kunnen uitoefenen zonder dat anderzijds de plechtigheden daarvan eenigen hinder zouden ondervinden. Dank zij een vruchtbaar overleg tusschen de vertegenwoordigers van den Bioscoop-Bond en de politioneele autoriteiten te 's-Gravenhage is de regeling voorzoover het filmopnamen betreft, ge heel in handen gesteld van den Bond. Voor het opnemen van films is het dan ook niet mogelijk tot de speciaal opgerichte stellingen langs den weg, welken de Bruidsstoet volgt, te werden toegelaten, zonder dat men de beschik king heeft over een daartoe door bemiddeling van den Nederlandschen Bioscoop-Bond verstrekte le gitimatie van de politie. Nu is ons gebleken, dat er voor de betreffende plechtigheden een overdreven belangstelling be staat van de zijde van hen, die zich met het op nemen van smalfilms bezig houden. Dagelijks komen aanvragen binnen van perso nen, die niets met het filmbedrijf uitstaande heb ben- Meestal zijn het amateurs of personen, die in opdracht handelen van een of andere vereeniging en ook wel lieden, die op deze wijze trachten zich een uitstekende plaats langs den weg te ver schaffen. Wij achten het daarom noodzakelijk er met den meesten nadruk op te wijzen, dat uitsluitend toe gangsbewijzen' worden verleend aan hen, die in het filmbedrijf werkzaam zijn en wier onderneming alszoodanig als bonafide bekend staat. Evenals het Comité voor Persbelangen en het Comité uit de Nederlandsche IHustratiepers slechts diegenen toelaten, die zich als te goeder naam en faam bekend staande vakmenschen behoorlijk kun nen legitimeeren en tevens kunnen aantoonen in wiens opdracht zij hun functie uitoefenen, zulks om beunhazerij te voorkomen, zal ook de Bioscoop- Bond slechts aan diegenen faciliteiten doen verke nen, die aan de vorenomschreven voorwaarden voldoen. In het bijzonder zij nog onder de aandacht van de leden gebracht, dat bij het Hoofdbestuur van den Bond in de laatste dagen herhaaldelijk mede- deelingen binnenkomen omtrent plannen van co- mité's en corporaties om op of na 7 Januari 1937 met het oog op de feesten ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard filmvertooningen op groote schaal te organiseeren. Het behoeft geen betoog, dat, indien aan al deze plannen ongebreideld uitvoering zou worden 1

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1936 | | pagina 3