De Voorzitter bestrijdt het amendement van de Afdeeling „Het Zuiden"; èn vanwege de constel latie van den Bond, èn omdat veelal op percen tage-contracten wordt vertoond, moet ook aan de filmverhuurders een plaats worden toegekend in de Prijzen-Commissies. De heer Peters handhaaft zijn standpunt. Het voorstel van de Afdeeling „Het Zuiden" wordt vervolgens verworpen. Het eerste amendement van de Tobis wordt door het Hoofdbestuur overgenomen. Na eenige discussie wordt op voorstel van den heer Miedema besloten de verdere behandeling van het reglement uit te stellen tot een volgende vergadering. De Bondsdirecteur deelt mede, dat bij de voort gezette behandeling de artikelen 1 en 2A en 2B geacht zullen worden te zijn aangenomen. De Voorzitter zegt, dat einde Januari, begin Februari opnieuw een ledenvergadering zal wor den gehouden, teneinde de behandeling van het reglement voort te zetten. Eventueele amendemen ten moeten vóór 1 Januari a.s. zijn ingediend. Alsdan is aan de orde het voorstel van het Hoofdbestuur om op grond van artikel 31 der Sta tuten aan alle leden te verbieden films ten ver huur, in den zin van artikel f van de Algemeene Voorwaarden van Verhuur en Huur van Films, verkoop of gebruik af te staan aan of ten behoeve van personen of zaken (alle soorten zedelijke lichamen inbegrepen), die in de gemeente Utrecht woonachtig of gevestigd zijn en die geen leden zijn van den Nederlandschen Bioscoop-Bond. Hierop is door de Afdeeling Amsterdam een amendement ingediend om dit voorstel als volgt te wijzigen: Op grond van artikel 31 der Statuten wordt aan alle leden verboden films ten verhuur in den zin van artikel 1 van de Algemeene Voorwaarden van Verhuur en Huur van Films ten verkoop of gebruik af te staan aan of ten behoeve van personen of zaken (alle soorten zedelijke lichamen inbegrepen), die geen leden van den Nederlandschen Bio scoop-Bond zijn en die woonachtig of geves tigd zijn in die gemeenten, welke voor de toe gankelijkheid van bioscoopvoorstellingen voor minderjarigen of andere categorieën van per sonen eischen stellen, welke zwaarder zijn dan die vastgelegd in de Bioscoopwet. De Bondsdirecteur ontraadt namens het Hoofd bestuur aanneming van dit voorstel. De heer Alter (Den Haag) wenscht een een voudiger redactie van dit voorstel. Hij acht het juister, dat het Hoofdbestuur de bevoegdheid heeft om dezen maatregel te nemen in al die gemeenten, waar een dergelijk verbod wordt ingesteld. Op de wijze, zooals de Afdeeling Amsterdam het heeft voorgesteld, zouden er leden kunnen zijn, die zich op den langen duur dezen maatregel niet herinne ren en zich dan ongewild aan overtreding schuldig maken. De Bondsdirecteur releveert, dat de Bioscoopwet in art. 4 de mogelijkheid heeft opengelaten voor gemeentelijke leeftijdsgrensverordeningen. Het is echter juridisch niet mogelijk een dergelijk verbod van toepassing te doen zijn op bestaande vergun ninghouders. Daarom behoeft men niet zoover te gaan als zoowel in het voorstel Amsterdam als door den heer Alter wenschelijk wordt geacht. Het voor stel van het Hoofdbestuur laat demonstratief tot uiting komen, dat speciaal in Utrecht de gemeen telijke verordening nauwkeurig en consequent moet worden nageleefd. In antwoord op eenige vragen uit de vergade ring zegt de Voorzitter, dat men bij het aanvaar den van een opdracht tot het vervaardigen van een in Utrecht te vertoonen film zou kunnen be palen, dat deze film te Utrecht niet mag worden vertoond aan personen beneden 14 jaar. In behandeling komt het voorstel van het Hoofdbestur om goed te keuren het beleid van het Hoofdbestuur met betrekking tot de reorganisatie van het Tuschinski-Concern. Nadat de Voorzitter in een uitvoerige verkla ring een overzicht heeft gegeven van de bemoeiin gen van het Hoofdbestuur te dezer zake, is het voorstel van het Hoofdbestuur na breedvoerige gedachtenwisseling aangenomen met 96 stemmen en 14 blanco. De verdere behandeling van de agenda is ver volgens aangehouden, waarna de Voorzitter om streeks half acht de vergadering heeft gesloten. WIJZIGING LEDENLIJST. De ledenlijst van den Bond heeft de navol gende wijzigingen ondergaan: Pag. 14 Arnhem: Arnhems Theater staat thans onder directie van den heer D. Hamburger Jr. Pag. 16 Brielle: Tot het lidmaatschap is toe gelaten: Luxor Theater, Directeur de heer M. J. Philipse, corr. adres: Zuid-Einde 78 Tel. 98. Pag. 17 Edam: Tot het lidmaatschap is toe gelaten: Roxy Theater, Directeur de heer J. de Jong, corr. adres: Voorhaven 225. Pag. 27 Renswoude/Veenendaal: Tot het lid maatschap is toegelaten: Luxor Theater, Directeur de heer W. Westland, corr. adres Vendelscheweg Renswoude, Tel. Veenendaal 565. Pag. 28 Rotterdam: Van het lidmaatschap is vervallen: Roxy Theater (N.V. Tubem, Amster dam). Pag. 30 Steenbergen: Tot het lidmaatschap is toegelaten: Luxor Theater, Directeur de heer J. A. van Unen te Roosendaal. Pag. 31 Ubach over Worms: Het telefoonnum mer van het Grand Theater is gewijzigd in: Wau- bach 396. Pag. 43 Amsterdam: Van het lidmaatschap is vervallen: F. T. L. Film. 6

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1936 | | pagina 8