OFFICIEEL ORGAAN VAN DEN N EDERLANDSCHEN BIOSCOOP-BOND DE JAARLIJKSCHE LEDENVERGADERING Voor de jaarvergadering, welke op Dinsdag, 30 Maart, in een der zalen van Hotel Krasnapolsky te Amsterdam gehouden is, bestond evenals an dere jaren groote belangstelling van de zijde der leden. De opkomst was wederom zeer bevredi gend en de wijze, waarop door tal van leden aan de discussies werd deelgenomen, gaf blijk van eerlijk medeleven met al hetgeen zich in organi satie en bedrijf afspeelt. De vergadering had een vlot en geanimeerd verloop en de gedachtenwisseling droeg in alle opzichten een prettig en aangenaam karakter. Eerst anderhalf uur later dan was aangekondigd, dat is dus om half drie, nam de vergadering een aanvang en reeds om half vijf kon de Bondsvoor zitter, de heer D. Hamburger Jr., met een krachti- gen hamertik de negentiende jaarvergadering van den Nederlandschen Bioscoop-Bond voor gesloten verklaren. In deze korte spanne tijds is een om vangrijke agenda afgewerkt, waarop niet onbe langrijke punten stonden vermeld. Wij noemen slechts de begrooting, de vaststelling van de con tributie-aanslagen, de verkiezing van Hoofdbe stuursleden, vervallenverklaringen van het lid maatschap, beroepen van leden op de algemeene vergadering. Alvorens de vergadering te openen, deed de Voorzitter de droeve mededeeling, dat de com pagnon van den heer S. Zondervan, de heer Ph. Kessler te Leeuwarden op eersten Paaschdag was overleden. Spreker bracht warme hulde aan de nagedachtenis van het overleden Bondslid en noodigde de vergadering uit hem een wijle te ge denken. Onder doodsche stilte rezen allen op, om zwijgend als het ware een laatsten groet te bren gen aan den overleden collega. Besloten werd zoowel aan den heer Zondervan als aan de familie Kessler-Weber een schrijven van rouwbeklag te zenden. Met een bondig speechje opende de Bondsvoor zitter daarna de jaarvergadering. Spreker memo reerde de voornaamste gebeurtenissen van het af- geloopen jaar, in het bijzonder die, welke zich bij gelegenheid van de Vorstelijke Verloving hebben afgespeeld. Verschillende van deze gebeurtenis sen waren vooral voor de leden van den Bond heerlijke, onvergetelijke momenten, die zoo moge lijk den band met ons geliefd Vorstenhuis nog hebben versterkt. Spreker memoreerde voorts de totstandkoming van onderscheidene bedrijfsbesluiten, alsook de bemoeiingen van het Hoofdbestuur met betrekking tot de reorganisatie van eenige bedrijven en di verse belastingkwesties, bemoeiingen dus, die voor het bedrijf aangelegenheden beteekenen van de eerste orde. De noodzakelijkheid, dat alle groepen in het Nederlandsche film- en bioscoopbedrijf hecht ver- eenigd moeten zijn en blijven, achtte spreker be wezen door het verloop van de belastingkwestie in Haarlem, alsook door hetgeen zich bij de verfil- 1

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 3