WERELDTENTOONSTELLING EN FILM. BEDRIJF Blijkens de inlichtingen, welke wij van bevrien de en gezaghebbende zijde uit Parijs mochten ont vangen, ziet het er naar uit, dat de film met de,haar verwante bedrijven op de Parijsche Wereldten toonstelling, welke dezer dagen haar poorten opent, een plaats gaat innemen, recht evenredig aan haar machtige beteekenis in de maatschappij van thans. Om te beginnen zal er in den loop van den zomer en wel vóór 15 September a.s. een Eereconcours van de film worden gehouden, waarbij de beste Fransche films dingen naar den „Grand Prix du Film francais de 1'Exposition 1937". Deze film zal in Parijs en in de voornaamste wereldsteden op officieele wijze ter vertooning worden gebracht. Verder is er een prijs beschikbaar gesteld van frs. 25.000 voor de beste documentaire en twee internationale prijzen van frs. 10.000 resp. voor de beste amateurfilm en voor de beste wetenschap pelijke film. In het kader van het programma der tentoon stellingsfeesten zijn een zestal gala-filmfestijnen opgenomen, welke beurtelings gewijd zullen zijn aan de Fransche, de Amerikaansche, de Engel- sche, de Duitsche, de Italiaansche en de Russische film. Aan den voet van den Eiffeltoren, dicht bij de plaats, waar Louis Lumière in 1900 zijn films in de z.g. Galerie des machines" vertoonde, is opge richt het ,,Palais du Cinéma", waar een uitgebreide expositie van de meest verscheidene apparaten een indruk zal geven van den snellen ontwikkelings gang der Cinematographie. Zoowel de oudste ap paraten als de nieuwste technische vindingen en procédés (o.m.betreffende de kleurenfilm) zal men er kunnen bewonderen. Bovendien zal men de bezoekers voorts een inzicht trachten te geven in de totstandkoming van een film. Maquettes en grafieken en een groot aantal stands van tal van takken van de filmindustrie zullen duidelijk de tegenwoordige beteekenis en den omvang van het film- en bioscoopbedrijf aan- toonen. Naast de speelfilm wordt er veel aandacht be steed ook aan de documentaire- en teekenfilm, aan de film als hulpmiddel bij de propaganda, de reclame, het onderwijs, de wetenschap en de nieuwsverspreiding. Het is frappant, dat tal van paviljoens, naar wij meenen te weten minstens 25, zich bij diverse demonstraties, betrekking hebbende op hetgeen er is geëxposeerd, dezen keer van films zullen be dienen. Annex het paviljoen voor de Cinematographie is een groote tentoonstellingsbioscoop opgericht, wel ker gevel 's avonds zal baden in een zee van licht. Deze bioscoop heeft een eivormige zaal en biedt plaats aan 1200 personen. Naar verluidt zal zij een model zijn van architectuur, inrichting en technische outillage, terwijl bij de zaalverlichting van geheel nieuwe principes zal worden uitgegaan. Het is vanzelfsprekend niet wel doenlijk om in dit stadium een duidelijk beeld te geven van alle bezienswaardigheden, welke de Parijsche Ten toonstelling op cinematographisch gebied zal heb ben te bieden, doch al met al kunnen wij nu reeds zeggen, dat zij voor een ieder, die op eenigerlei wijze bij het film- en bioscoopbedrijf geïnteresseerd is, veel attractiefs zal hebben. KATHOLIEKE FILM ACTIE Het Centraal1 Bureau voor de Katholieke Film Actie, van welks totstandkoming wij in dit orgaan met voldoening melding hebben gemaakt, heeft van den Aartsbisschop van Utrecht namens het Hoog waardig Episcopaat van Nederland een waardee rend schrijven ontvangen, waarin er o.m. op ge wezen wordt, dat het plan tot concentratie der R. K. Film Actie allerwegen instemming mag on dervinden, zoodat mag worden verhoopt, dat voor de toekomst de eenheid in de R. K. Filmbeweging is verzekerd. Het schrijven vraagt de bijzondere aandacht van het Hoofdcomité voor het door den Paus voor Nederland zoozeer aanbevolen ,,werk voor de goe de film", waarvan de beteekenis voorts wordt uit eengezet. In aansluiting op dit schrijven meldt het secre tariaat van genoemde Actie o.a. nog het volgende: Het Hoofdcomité van Katholieke Filmactie heeft een stichting in het leven geroepen, genaamd „Werk voor de goede film" (1'Oeuvre pour Ie bon Film) waarvan de statuten dezer dagen in een notarieele akte zullen worden vastgelegd. Een van de doeleinden dezer stichting is een Nationaal Comité in het leven te houden, hetwelk de beginse len van het „Werk voor de Goede Film" zal ver spreiden. De Stichting „Gezinsfilm" is twee maan den geleden geliquideerd en in het Nationaal Co mité van Katholieke Filmactie opgenomen. Pater A. van Schalen O.F.M, is tot vice-voorzitter van dit Nationaal Comité benoemd en belast met de dagelijksche leiding der propaganda. Het Centraal Bureau van de Katholieke Film actie in Nederland is sinds 1 Mei j.1. gevestigd: Nieuwstraat 24, Den Bosch, waar tevens het Se cretariaat van de Concentratie-Commissie is onder gebracht. Het Hoofdcomité van Katholieke Filmactie zal met ingang van 1 Juni a.s. een tweemaal per maand verschijnend geïllustreerd R. K. Filmblad uitgeven. Tot hoofdredacteur van dit orgaan is benoemd de heer S. P. van 't Hof te Voorburg, tot voor kort directeur van de thans opgeheven R. K. School- bioscoop te Den Haag.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 7