Al met al kan het eerste kwartaal ons niet bijster tevreden stemmen. Gelukkig heeft Maart een lichte verademing gebracht. Zelfs in Rotterdam, waar het bezoekersaantal in deze maand belangrijk achterbleef bij de overeen komstige maand van het vorig jaar, was de op brengst van de vermakelijkheidsbelasting niettemin hooger. Een bewijs, dat het normale bioscooppro gramma terrein begon te winnen, eenerzijds op den eindeloozen stroom van dubbeltjes- en kwartjes- publiek, wrelks belangstelling uitsluitend uitgaat naar een bepaald genre journaals, en anderzijds op dat gedeelte der bezoekers, dat, als gevolg van een teveel aan uitgaven, zich, wellicht noodgedwongen, gedurende eenigen tijd zijn wekelijksch bioscoopje had moeten ontzeggen. Moge Maart de voorbode zijn. van een wat gun stiger tweede kwartaal! AANMELDING LIDMAATSCHAP Voor het lidmaatschap van den Bond hebben zich aangemeld: De heer J. Eykelberg te Maasbracht, die aldaar een bioscooptheater zal gaan exploiteeren: W. K. Benner en A. C. Benner, firmanten van de firma Luxor Theater te Bergen op Zoom, die voornemens zijn de bioscoop Luxor aldaar in ex ploitatie te nemen. Eventueele bezwaren tegen de toelating moeten schriftelijk vóór 12 Juli a.s. bij het Hoofdbestuur worden ingediend. OPZEGGING LIDMAATSCHAP De heer N. H. Schinkel, Dubbele Buurt 16 te Purmerend heeft aan het Hoofdbestuur verzocht vervallen te worden verklaard van het lidmaatschap als exploitant eener reizende bioscoop, aangezien hij met de exploitatie dezer onderneming heeft op gehouden. WIJZIGING LIDMAATSCHAP Het Astoria Theater te Amsterdam, tot dan toe geëxploiteerd door het Centraal Concern te Hilver sum ,zal thans worden geëxploiteerd door de N.V. Bouw- en Exploitatiemij. Charlottenberg, directeur de heer J, J. Otter. WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRESLIJST Pag. 37 N. H. Schinkels Reisbioscoop, Purme rend vervalt. Pag. 44 Adres Holfi (Hollandsche Filmproductie Mij. N.V.) is gewijzigd in Stadionkade 4; telefoonnummer wordt 92010. AAN DE LEDEN Conform de artikelen 26 en 27 der Statuten noodigt het Hoofdbestuur de leden uit tot bijwo ning van een BUITENGEWONE LEDENVERGADERING van den Nederlandschen Bioscoop-Bond op Maandag, 12 Juli a.s. des namiddags om l*/,' uur in één der zalen van Hotel Krasnapolsky te Am sterdam. Agenda: 1. Opening en voorstel tot goedkeuring van de notulen der op 30 Maart 1937 gehouden jaar- lijksche ledenvergadering van den Bond; tevens benoeming van een commissie tot het nazien der notulen dezer buitengewone ledenvergadering. 2. Mededeelingen. 3. Voorstel van het Hoofdbestuur tot vaststelling van een minimumprijzen-bedrijfsreglement overeenkomstig het gewijzigd concept van het Hoofdbestuur (met amendementen). 4. Voorstel van het Hoofdbestuur tot wijziging van de statuten van den Nederlandschen Bio scoop-Bond overeenkomstig het concept van het Hoofdbestuur (met amendementen). 5. Rondvraag en sluiting. Hoogachtend, namens het Hoofdbestuur, C. S. ROEM, waarnemend Voorzitter. M. P. M. VERMIN, Secretaris. TOELATING DONATEURSCHAP Voor het donateurschap van den Bond hebben zich aangemeld: de N.V. Ciriona, Nieuwe Nieuw straat 10-12 te Amsterdam, onder directie van de heeren M. Henkelman en G. Veerman, exploitee- rende een electro-technisch en werktuigkundig bureau voor film- en bioscoopbedrijf. de N.V. Bicker en van der Roer, Sarphatikade 4 te Amsterdam, importeurs van Simplex-projectie apparaten, Peerless Magnarclampen, Columbia koolspitsen, enz. enz. Eventueele bezwaren tegen toelating moeten schriftelijk vóór 12 Juli a.s. bij het Hoofdbestuur worden ingediend.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 4