DE BUITENGEWONE LEDENVERGADERING VAN 2 AÜG, Üp Maandag 2 Augustus heeft in Hotel Kras- napolsky te Amsterdam een druk bezochte buiten gewone ledenvergadering plaats gehad van den Nederlandschen Bioscoop-Bond, ten einde te komen tot een wijziging van de Statuten. De waarnemende Voorzitter, de heer C. S. Roem, heet allen hartelijk welkom, om daarna in gevoelvolle bewoordingen hen te herdenken, die in een korte spanne tijds achtereen den Bond op zoo tragische wijze zijn ontvallen, n.1. de heeren M. C. v. d. Hut, voormalig direc teur van het Astoria Theater te Dordrecht en oud- Hoofdbestuurslid van den Bond, die als gevolg van een aanrijding bij de Hembrug is overleden, R. Trillo, directeur van het Filmverhuurkantoor R.K.O. Radio Films te Amsterdam, die den Woensdag daarop bij de Flamingo-ramp nabij Brussel om het leven is gekomen en ten slotte F. J. M. Tersteeg, exploitant van het Alcazar Theater te Helmond, die Vrijdag bij een nood- lottigen cabinebrand met diens dochter midden in zijn werkzaamheden den dood heeft gevonden. Het verlies van den heer Trillo, die in den kor ten tijd, dat hij hier te lande werkzaam was, zich reeds vele vrienden heeft weten te verwerven, is, aldus de Voorzitter, een zware slag voor de jonge onderneming, aan wier hoofd hij stond. Hij uit den wensch, dat de R.K.O. Radio Films in Nederland dit ernstig verlies spoedig te boven moge komen. Het meest tragisch acht spreker de ramp in Hel mond. Wij weten allen aan welke strenge eischen de cabines hebben te voldoen. Niettemin is hier een ernstig ongeluk gebeurd, dat drie menschen het leven heeft gekost. Wat er echter van zij, de cabine, hoewel niet ruim, schijnt aan alle eischen te hebben voldaan, want het publiek, hetwelk in de zaal aanwezig was, heeft aanvankelijk zelfs niets gemerkt van dit ernstig ongeluk, dat zich zoo dicht in zijn nabijheid afspeelde. Wij zijn vol bewondering voor den moed van den heer Ter steeg en diens dochter, die ondanks dat zij konden weten, dat zulks hun einde zou beteekenen, met inspanning van al hun krachten gepoogd hebben het kind, hetwelk zij bij zich hadden, te redden, door het door een noodluik naar buiten te helpen. Op verzoek van den Voorzitter verheffen allen zich hierop van hun zetels om onder diep stilzwij gen een laatsten groet te brengen aan de nage dachtenis van deze overledenen. De notulen van de buitengewone ledenvergade ring van 12 Juli 1937 worden, behoudens eenige bemerkingen, goedgekeurd. In de commissie tot het nazien van de notulen dezer vergadering worden benoemd de heeren Van Meel, Paerl, Van Twisk en Witmondt. De Voorzitter stelt alsdan aan de orde het voor stel van het Hoofdbestuur tot wijziging van de Statuten van den Nederlandschen Bioscoop-Bond overeenkomstig het concept van het Hoofdbestuur In de vorige vergadering kon dit concept niet in behandeling worden genomen, omdat het ver- eischte quorum niet aanwezig was. Overeenkom stig artikel 42 van de Statuten moeten besluiten tot wijziging der Statuten worden genomen in een algemeene ledenvergadering, waarin minstens der kiesgerechtigde zaken vertegenwoordigd zijn met een meerderheid van minstens 2/3 der uitge brachte stemmen. Aangezien zulks in de vorige vergadering niet het geval was, is de vergadering verdaagd op een termijn van drie weken. In deze vergadering kan het besluit tot wijziging der Statuten worden genomen met een meerder heid van -l?> der uitgebrachte stemmen, onverschil lig hoeveel kiesgerechtigde zaken vertegenwoor digd zijn. De voornaamste wijziging, aldus de Voorzitter, welke door deze nieuwe Statuten wordt beoogd, is wel de instelling van een Ledenraad. Het is de kracht van den Nederlandschen Bioscoop-Bond. dat leveranciers en afnemers tezamen zijn georga niseerd. Beide groepen hebben in den loop der jaren voortdurend getracht elkanders belangen te begrijpen en een gevolg daarvan is geweest, dat ook in de besturende colleges langzaam aan een gelijkberechtiging van deze groepen tot uiting kwam. Wij kennen reeds een evenredige vertegen woordiging in het Hoofdbestuur en in de arbi trage-commissies. Alleen in de ledenvergader.ing was de mogelijkeid overgebleven, dat de eene groep door een numerieke meerderheid van de andere kon worden overstemd. De Bondsvoorzitter, de heer D. Hamburger Jr., heeft het vorig jaar ingezien, dat deze toestand niet langer mocht worden bestendigd en heeft toen aangekondigd, dat het Hoofdbestuur zou onder zoeken op welke wijze een oplossing zou kunnen worden gevonden. Na langdurige studie en vele vergaderingen heeft het Hoofdbestuur tenslotte een oplossing ge vonden in den vorm van instelling van een Leden raad, waarin filmverhuurders en exploitanten met een gelijk aantal leden zitting hebben. De taak van dezen Ledenraad is een zeer be langrijke. Naast het vaststellen van bedrijfsregle- menten en het uitvaardigen van bedrijfsbesluiten. zal hij o.m. te beslissen krijgen in hooger beroep op aanvragen om lid te worden van den Bond en op beslissingen van het Hoofdbestuur, waarbij een aanvrage om lid te worden geweigerd is. Verder wijst spreker erop, dat in artikel 6 zal worden vastgesteld, dat bij reglement bepalingen in het leven kunnen worden geroepen, waaraan

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 5