UITSPRAKEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER |f 1' 8 De Commissie van Geschillen (Tweede Kamer) heeft in haar zitting van Woensdag, 11 Augustus 1937 de navol gende uitspraken gedaan: Inzake het door de N.V. Remaco's Filmbedrijf, gevestigd te Amsterdam, op 17 Juli 1937 aanhangig gemaakt geschil contra den heer L. Daniels, exploitant van het City Theater te Schiedam, dat de vordering van eischeres (Remaco) moet worden toegewezen en gedaagde (Daniels) mitsdien moet worden veroordeeld om aan eischeres tegen kwijting te betalen het gevorderd bedrag, alsmede in de geschilkosten, bedragende ƒ20.zulks op grond van de overweging: dat eischeres stelt, dat gedaagde op grond van een tweetal reeds geëxpireerde overeenkomsten inzake den z.g. verhuur en huur van films tusschen partijen aangegaan resp. op 6 Februari en op 20 April 1935, wegens niet afgenomen films nog aan eischeres verschuldigd is een bedrag van terwijl gedaagde bovendien nog verschuldigd is een bedrag van zijnde het restant der door hem verschuldigde filmhuur van eenige door eischeres geleverde films, zoodat eischeres in totaal betaling vordert van dat gedaagde zich er slechts op beroept, dat eischeres hem zou hebben toegestaan de van vorenbedoelde contracten nog niet afgenomen films alsnog uiterlijk tot 31 December 1937 af te nemen, weshalve hij zich op het standpunt stelt, dat de einddatum der contracten verlengd is tot 31 December 1937 en hij derhalve het door eischeres gevorderd bedrag vóór dien datum niet behoeft te betalen; dat uit het feit, dat eischeres gedaagde in de gelegenheid heeft gesteld de van de meerbedoelde contracten nog open staande films ook na de expiratie-data dezer contracten af te nemen, echter geenszins mag worden opgemaakt, dat de einddata dezer contracten daardoor zouden zijn verlengd; dat derhalve de vordering van eischeres, die door de aan de Commissie overgelegde bescheiden wordt gestaafd, moet worden toegewezen en gedaagde mitsdien moet worden ver oordeeld tegen kwijting te betalen het gevorderd bedrag van alsmede in de geschilkosten, bedragende ƒ20. dat eischeres zich tegenover de Commissie van Geschillen bereid heeft verklaard de nog openstaande films alsnog uiterlijk tot 31 December 1937 aan gedaagde na te leveren zonder echter aansprakelijk te zijn voor den materieelen toestand van de copieën dezer films. Inzake het door de N.V. City Film, gevestigd te 's-Gra- venhage, op 14 Juni 1937 aanhangig gemaakt geschil contra den heer J. C. A. Diks, exploitant van het Dixi Theater te Aalsmeer, dat de vordering van eischeres (City Film) moet worden toegewezen en gedaagde (Diks) mitsdien moet worden veroordeeld om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eischeres te betalen het gevorderd bedrag a alsmede de geschilkosten, bedragende 20.dus in totaal zulks op grond van de overweging; dat gedaagde geenerlei verweer ter kennis van de Com missie van Geschillen heeft gebracht, terwijl de ingestelde vordering aan de Commissie niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt; dat bovendien die vordering door de aan de Commissie overgelegde bescheiden wordt gestaafd; dat derhalve de vordering behoort te worden toegewezen. De Commissie van Geschillen (Eerste Kamer) heeft in haar zitting van Woensdag, 1 September 1937 de volgende uitspraken gedaan: Inzake het door de firma M. Bonnist Zonen, gevestigd te Amsterdam op 2 Augustus 1937 aanhangig gemaakt ge schil contra de firma Serlie (firmanten de heeren L. J. Lie- venboom en L. M. Serphos) gevestigd te Enschedé, dat de vordering van eischeres (Bonnist) gegrond moet worden geacht en gedaagde (Serlie), die het gevorderd bedrag in middels heeft voldaan, mitsdien moet worden veroordeeld in de geschilkosten, bedragende 20.zulks op grond van de overweging: dat uit het feit, dat gedaagde, nadat het geschil was aan hangig gemaakt, dcch nog voordat uitspraak door de Com missie was gewezen, het gevorderd bedrag heeft voldaan, voldoende blijkt, dat de vordering gegrond is; dat derhalve gedaagde moet worden veroordeeld in de geschilkosten, bedragende ƒ20. Ingevolge art. 4 van het Reglement op het Naamregister, zijn de navolgende verzoeken tot inschrijving van titels in het Naamregister gedaan. Voor het indienen van bezwaren tegen de verlangde inschrijving, welke vóór 1 October e.k. schriftelijk bij het Hoofdbestuur moeten worden ingediend, raadplege men art. 6 van het Reglement op het Naamregister. Datum Titels waaronder de film; Naam van den waarop in schrijving ver zocht is in Nederland worden uit- houder der ex gebracht ploitatie-rechten 31 Spy of Napoleon Splendid. 31 Zingende Liefde 31 Alibi 1 1 1 Sept. You can't have everything Wee Willie Winkie De raadselachtige Mr. Moto Fox. 1 De onzichtbare troubadour 1 1 Slavenschip Avontuur in het Bosch 2 M Full Speed Monopole. 2 M -1 Amor in de prairie 2 Indië spreekt 2 II Cirkel des Doods 2 M Rookende Revolvers 2 ,f Wraak! 2 De man uit 't Vagevuur 2 f» De schrik van Cheyenne 2 De doorzetter 2 Overvalwagens paraat! 2 Brandweer-Helden 2 De man met het dubbele leven 2 II Begeerde mannen 2 Wraak in Monte Carlo 2 Het gevecht in den nacht 2 II De justitie neemt vacantie 2 Het dal zonder wetten 2 M Dancing Man 3 II II Vloeibaar Goud Paramount 3 De ondergang van William Brown 3 Theodora maakt schandaal L.C.B. Standaard Films. 3 Nina Petrovna 1. F. A. 3 Pension Filoda 4 Hier Luchthaven Schiphol Filmex. 8 Serenade 2) Tobis 9 De Wolfshond (I. Vluchtelingen) (II. Wrekende Kaken) (III. Beschuldigd) Centrafilm. 9 Het leven van Emile Zola Warner. 9 Wie doodde Mary Clay? 9 Goudzoekers van Canada Centrafilm. 9 Flet doode Ravijn 9 Nieuws met Spoed 9 Agent Larry 9 Das singende Dorf Nova Film 10 De man, die een ander was :i) Fox. 11 De danseres van San Diego L.C.B. Standaard Films. 1) Ter vervanging van den titel: Op volle kracht. -) Ter vervanging van den titel: De tweede Vrouw. Ter vervanging van den titel: Het geheime Kenteeken.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 10