Het Hoofdbestuur heeft vertrouwen, dat de overheid, die den laatsten tijd meermalen blijk heeft gegeven de nooden van het bedrijf te be grijpen, met de thans onzerzijds te verstrekken ge gevens voor oogen, ook den „lastennood" van het bioscoopbedrijf zal willen begrijpen en zal willen verlichten: Zoo mogelijk, door algeheele af schaffing van de vermakelijkheids- belasting! Minstens, door halveering van het nog nimmer gemotiveerd, maar bijna algemeen geldend heffings percentage van 20%! GEEN MUZIEKAUTEURSRECHTEN VOOR GELUIDSFILMS In het Officieel Orgaan van 1 Juli j.1. maakten wij er melding van, dat tijdens de op 22 Mei j.1. in Helsinki gehouden jaarvergadering van de Suomen Biografiliito, den Finschen Bioscoopbond, was medegedeeld, dat het opperste gerechtshof (Hooge Raad) met betrekking tot de kwestie der muziek- auteursrechten beslist had, dat een film dient te worden beschouwd als een kunstwerk van ondeel bare eenheid, waarvan alle rechten aan den pro ducent toekomen. Deze belangrijke beslissing van Finlands hoog ste rechtscollege, welke in de kringen van het Fin- sche bioscoopbedrijf levendige voldoening wekte, werd begrijpelijkerwijze ook door ons met groote vreugde begroet, temeer waar wij er een bevesti ging in zagen van het standpunt, hetwelk wij steeds hebben ingenomen ten aanzien van het auteursrecht op muziek in geluidsfilms. Blijkens ons door den Finschen Bioscoop-Bond verstrekte inlichtingen, was de overeenkomst, welke tot dan toe tusschen den Finschen Bio scoopbond en de Finsche Buma met betrekking tot het betalen van muziekauteursrechten op geluids films gegolden had, sinds 1931 buiten werking. Pogingen om tot een nieuwe overeenkomst te komen hadden geen succes. In het voorjaar van 1932 maakte de Finsche Buma bij de ..Rathausgerichte" in verschillende gemeenten tegen meerdere bioscopen processen aanhangig, waarbij zij betaling vorderde van auteursrechten voor muziek in geluidsfilms tot een hoeveelheid van 2 van de met de betreffende ge luidsfilm behaalde bruto-recettes, zonder aftrek van de aan den Staat op te brengen belasting. De uitspraken van de lagere rechtsinstanties liepen uiteen. Onder meer besliste het „Rathaus- gericht" van de stad Helsinki, dat de bioscoop ondernemers verplicht waren voor de muziek in kwestie 1 van de met de betreffende film ge maakte bruto-recette te betalen, na aftrek van de aan den Staat te betalen belasting. De „Rathaus gerichte" van de gemeenten in de provincie ont zegden de Finsche Buma daarentegen zijn vorde ring. Ook de behandeling in hooger beroep voor de hoven van Viipuri en Turku stelde de Finsche bioscoopexploitanten tenslotte in het gelijk. De be slissing van beide hoven werd in hoogste instantie door het opperste gerechtshof van Finland beves tigd, zoowel wat de beslissing als de motiveering betreft. In zijn motiveering voerde het hof van Turku o.m. het volgende aan: De bioscoopondernemer heeft op de wijze, zooals in de klacht aangegeven, de betreffende geluidsfilm, zonder daarvoor toe stemming van den componist of van de componis- tenvereeniging, waaraan hij zijn rechten had over gedragen, verkregen te hebben, in het openbaar ter vertooning gebracht; aangezien onomstootelijk vaststaat, dat de componist aan den producent van de betreffende geluidsfilm het recht heeft af gestaan zijn compositie uit te voeren door de film met behulp van de daartoe benoodigde technische middelen en aangezien een op deze wijze tot stand gekomen geluidsfilm moet worden aangemerkt als een uit verschillende bijdragen van meerdere mede werkers ontstaan geheel, waarvan de auteurs rechten, krachtens art. 14 par. 1 van de in het vonnis bedoelde wet, aan den uitgever, als hoe danig de producent van de film moet worden be schouwd, toekomt, omvat dit auteursrecht even zeer het uitsluitend recht om een geluidsfilm als geheel te vertoonen. TERUGGAVE WAARBORGSOM De N.V. Hobimy is door het Hoofdbestuur ver vallen verklaard van het lidmaatschap, aangezien deze N.V. geen bioscoop meer in exploitatie heeft en derhalve niet meer voldoet aan de vereischten, als bedoeld in art. 6 van de statuten. Met het oog op de teruggave van de door voor noemde N.V. gestorte waarborgsom gelieve men vóór 1 October a.s, aan het Hoofdbestuur opgave te doen van eventueele vorderingen op de N.V. Hobimy. WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRESLIJST Pag. 16 Castricum: Corr,-adres Corso Theater uitsluitend Dorpstraat 70. Pag. 26 Naaldwijk: Corr.-adres Concertzaal Bio scoop thans: ARFI (Alg. Reclame Bureau en Filmimport) Amstel 224226, Am sterdam; tel. 47177—34177—30218. Pag. 36 en 39: ARFI (Alg. Reclame Bureau en Filmimport) is thans gevestigd: Amstel 224—226; tel. 47177—34177—30218. Pag. 44 Amsterdam: West-Europa Film is thans gevestigd: Jan Luykenstraat 20 B; tel. 28185.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 6