van de invoerrechten op films, in tegenstelling met de aanvankelijke plannen, niet de totale prijs van de film als grondslag diende. Dit hield de princi- pieele erkenning in, dat het grootste gedeelte van den voor een film te betalen prijs, werd gevormd door den auteursprijs. Slechts de materiaalkosten werden dan ook aan invoerrechten onderhevig. Voor de aanvankelijke vrees bij sommigen, dat door een krachtige organisatie van de film verhuurders de tegenstellingen in den Bond zou den worden verscherpt, heeft gelukkig nimmer grond bestaan. Integendeel, er is in den loop dei- jaren waardeering ontstaan voor eikaars belan gen, alsook erkenning van de wederzijdsche be hoeften en wenschen. In de drie afgeloopen lustra is er veel tot stand gebracht, waarbij er met erkentelijkheid van kan worden gewaagd, dat dit alles niet alleen strekte tot behartiging en bevordering van de belangen van de leden der afdeeling, maar meermalen ook van alle leden van den Bond. Wij prijzen ons gelukkig zelfs te mogen consta- teeren, dat de verstandhouding tusschen leden verhuurders en leden-exploitanten in den Neder- landschen Bioscoop-Bond nimmer beter was dan thans, nu de afdeeling haar derde lustrum feeste lijk gaat beëindigenGaudeamus igitur! Uit hartelijke sympathie jegens de Bedrijfsafdee- ling Filmverhuurders biedt het Hoofdbestuur van den Bond haar op Maandag, 13 December a.s., in Carlton Hotel te Amsterdam een receptie aan. Aan belangstelling en aan gelukwenschen zal het dan gewis niet ontbreken. Wij haasten ons de eerste te zijn en roepen nu reeds de Bedrijfsafdeeling Filmverhuurders een welgemeend proficiat toe! TOELATING DONATEURSCHAP Voor het donateurschap van den Nederland- schen Bioscoop-Bond heeft zich aangemeld de heer Fred W. G. Angermayer, Copernicuslaan 99 te Den Haag, buitenlandsch vertegenwoordiger van de Magyar Film Iroda Rt, Budapest IX, (film- afdeeling van het Koninklijk Hongaarsch Mi nisterie van Buitenlandsche Zaken). Eventueele bezwaren tegen toelating moeten vóór 15 December a.s. schriftelijk bij het Hoofd bestuur worden ingediend. WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRESLIJST Pag. 25 Corr.-adres Corso Theater te De Leek (Fa. Bisschop Buursema) thans: Mr. J. A. Feitstraat 23A te Groningen, tel. 3456. ONS BEDRIJF IN HET DERDE KWARTAAL Wij zijn thans in de gelegenheid eenige cijfers te publiceeren betreffende bezoekersaantal en ont vangsten van de bioscopen in de drie groote steden gedurende het derde kwartaal 1937. Voor een juiste beoordeeling gelieve men er rekening mede te willen houden, dat ons van de gemeente Den Haag alleen de opbrengstcijfers der vermakelijkheidsbelasting ten dienste staan. De tusschen haakjes geplaatste cijfers hebben betrekking op het derde kwartaal 1936. Amsterdam: Aantal bezoekers 2.342.678 (2.311.78); bruto-recettes na aftrek vermakelijkheidsbelas ting ƒ857.001 (ƒ841.850); opbrengst vermakelijkheidsbelasting ƒ171.400 (ƒ168.370). Rotterdam: Aantal bezoekers 1.238.375 (1.380.385); bruto-recettes na aftrek vermakelijkheidsbelas ting 522.188.34 (ƒ530.297.40); opbrengst vermakelijkheidsbelasting ƒ87.031.39 (ƒ88.382.90). 's-Gravenhage: Opbrengst vermakelijkheidsbelasting 120.228 ƒ106.346). Dat het bezoekersaantal te Amsterdam, ondanks de omstandigheid, dat een der grootste bioscopen gedurende het geheele derde kwartaal wegens ver bouwing gesloten was, wederom gestegen is, kan dezerzijds niet anders dan gunstig worden geacht. Opmerkelijk is, dat de stijging der ontvangsten verhoudingsgewijs iets sterker is. Daardoor wint eerstgenoemd verschijnsel ongetwijfeld aan betee- kenis. Tegenover het geringe voordeel van dit kwar taal blijft echter een mindere ontvangst staan van de Amsterdamsche bioscopen ad 117.000.ge durende het eerste halfjaar. Hoeveel verwachtingen men ook moge hebben van het vierde kwartaal, aangenomen mag daarom wel worden, dat het jaar 1937 voor Amsterdam eindigt met een nadeelig verschil ten opzichte van 1936. De gunstige beweging in de ontvangsten, welke

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 4