waarop het bedrijf thans is georganiseerd, stemt de leden van den Nederlandschen Bioscoop-Bond tot groote voldoening. Spreker persoonlijk stelde er een eer in, dat men hem, hoewel exploitant zijnde, ook van de zijde der filmverhuurders als president van den Bond jarenlang het grootst mogelijk vertrouwen schonk. Wanneer spreker de afdeeling thans dan ook complimenteert, heeft dit voor hem een bijzon dere beteekenis. Spreker hoopt, dat de onderlinge verhouding nog jarenlang zoo zal blijven als zij thans is, terwille van de groote belangen, die daar mede voor allen in het bedrijf gediend zijn. In een kort en krachtig dankwoord heeft de heer v. d. Berg zijn respect uitgedrukt voor den persoon van den heer Hamburger. Spreker kende den heer Hamburger sinds 25 jaar en hij verklaarde gaarne, dat hij diens leiding van den Bond en de wijze, waarop hij het evenwicht tusschen twee heterogene bestanddeelen heeft weten te bewaren, een prestatie op zichzelf acht. De Bedrijfsafdeeling Filmver huurders hoopt op dezelfde wijze als voorheen in den Nederlandschen Bioscoop-Bond te kunnen samenwerken. Hierna is het woord gevoerd door den heer R. Uges Jr. te Rotterdam, Vice-Voorzitter van den Afdeelingsraad, die er in het bijzonder op wees, hoe de filmverhuurders, die numeriek in de min derheid zijn, langzamerhand gelijke rechten in den Bond gekregen hebben. De heer Ch. van Biene te Amsterdam, heeft als een der oudste leden van de Bedrijfsafdeeling Filmverhuurders, van welker Be stuur hij gedurende eenige jaren Voorzitter was, een woord van waardeering gesproken jegens verschillende oud-leden en oud-bestuursleden. Met name heeft hij hulde gebracht aan de heeren A. de Jong, P. Vermeer Sr., A. H. Boekraad en E. Cohen Barnstijn, die het eerste moeilijke werk van de afdeeling hebben verricht. Namens de Afdeeling Den Haag heeft de heer Alter het Bestuur gecomplimenteerd en zijn wen- schen vergezeld doen gaan met de aanbieding van een zilveren rookstel. De heer P. L. Gerritse te Amstelveen' heeft de beste wenschen overgebracht van de Huishoude lijke Commissie voor de Filmkeuring. Het was spreker een genoegen te kunnen verklaren, dat in de 10 jaren van het bestaan der Rijksfilmkeuring de relaties tusschen Centrale Commissie en Film verhuurders steeds van aangenamen aard zijn ge weest. Hij drukte zijn bewondering uit voor de wijze, waarop het film- en bioscoopbedrijf in Ne derland georganiseerd is en prees haar als een voorbeeld van goede, gezonde bedrijfsordening. De heer W. Mullens, Eere-Voorzitter van den Nederlandschen Bioscoop-Bond, heeft als laatste spreker de waardeering en den dank uitgesproken van het Nederlandsche publiek voor het vele goede en schoone, dat juist de filmverhuurders hebben gebracht. Nadat de Voorzitter de verschillende sprekers had beantwoord, hebben alle aanwezigen in een speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd liedje hulde gebracht aan de jubileerende afdeeling. In gemoedelijke en feestelijke stemming bleven de honderden aanwezigen vervolgens nog gerui- men tijd bijeen. Eenigen dames hebben zich onderwijl verdien stelijk gemaakt met de inzameling van giften voor het Bio-Vacantieoord. Zij er tenslotte nog gewag van gemaakt, dat zich onder de talrijke schriftelijke gelukwenschen, welke het bestuur der Bedrijfsafdeeling Filmver huurders heeft mogen ontvangen, een waardee rend schrijven bevond van den Secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Am sterdam, den heer Mr. G, M. Greup, alsmede een telegram van den European Manager van de Twentieth Century Fox Film Corporation of America, den heer B. Miggins, van den volgenden sympathieken inhoud: „Wil op Uw vijftienden ver jaardag de meest oprechte wenschen aanvaarden van mij en de Twentieth Century Fox Film Cor poration. Het is mijn vurigste verlangen, dat wij voortwerken in gesloten harmonie, welke ik ab soluut onmisbaar acht voor het welzijn van het filmbedrijf. Er mag tusschen Nederlanders en Amerikanen geen misverstand bestaan, aangezien zij elkaar te goed begrijpen en waardeeren. De Nederlanders hebben door hun eerlijke en faire wijze van zakendoen respect afgedwongen van de geheele wereld. In dit besef kan ik voor de toekomst niet anders verwachten dan een aange name voortzetting van onze zakelijke betrek kingen". DE HEER KINSBERGEN ONDERSCHEIDEN De heer S. J. Kinsbergen te 's-Gravenhage is benoemd tot Officier de 1'Instruction Publique. Wij wenschen den heer Kinsbergen met deze on derscheiding van harte geluk. OVERGANGSBESLUIT VAN 1 FEBR. 1937 Het Hoofdbestuur heeft in zijn vergadering van Dinsdag, 7 December j.1. krachtens het Overgangs- besluit van 1 Februari 1937 toestemming verleend aan den heer G. A. Otten tot het explöiteeren van een bioscoop in de gemeente Kaatsheuvel.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1937 | | pagina 6