Toestemming: No. Bldz. 132 11 J. G. Peters, J. D. Kleyn, T. W. 6 P. A. Peters- engers bioscoop, Wijchen B. C. G. Geysen bioscoop Monnickendam P. G. Mooren bioscoop, Horst N.V. Alphia bioscooo, Lekkerkerk N.V. Alhpia bioscoop, Monster C J. C. A. Broekmeulen bioscoop, Bom W. van Rhijn Harmonie, Didam W. van Rhijn Cinema, Lobith Fa. Biemans Bioscopen Luxor, Oss (overname) Gebrs. van Waterschoot bioscoop, Groenendijk J. M. Lureman bioscoop, Geldermalsen D. Bruin Jr. bioscoop, Ameland en Schier monnikoog G. G. Lansink Luxor, Zutfen (overname) N.V. Monopole Film omzetting in firma Stichting Onderlinge Studentensteun Kriterion, Amsterdam W. v. Rhijn bioscoop, Ulft H. M. Eykelberg Jr. Corso, Maasbracht A. Linthout bioscoop, Oostvoorne Mevr. de Wed. M. C. C. J. Heinstman-Wilson mevr. C. C. L. M. v. d. Meuien-Wilson Win- ston Theater, Hoorn (overname) E. Alter overname Splendid Film Fa. Victoria Film overname Victoria Film J. Wessel filmverhuurkantoor E. Pelster hervatting Cultuurfilmexpl. Lijst van Geen Bezwaar: 132 J. Hollemans De IJzeren Klap, Musselkanaal Afgewezen: 132 P. R. van Duinen filmimportzaak J. H. Kok H. J. Thiadens bioscoop, Assen G. v. Houten bioscoop, Drachten J. Kemps bioscoop, Oss N.V. Gofilex bioscoop, Sluiskil P. F. Standaert bioscoop, Kloosterzande N.V. Gofilex bioscoop, Kloosterzande NV. Gofilex bioscoop, St. Jansteen N.V. Tilburgs Radiodistributiebedrijf bioscoop, Tilburg Comm. Venn. Rema bioscoop, Tilburg 132 N.V. S.O.S. Film Corp. ontheffing beperking inschrijving reisbioscoop D. Bruin Jr reisbioscoop J. Hollemans. De IJzeren Klap, Musselkanaal (op Lijst van Geen Bezwaar) N.V. Jogchems Theaters Amicitia, Amersfoort Eagle Lion N.V. Ned. journaal G. J. Tas-Roggeveen 6 H. A. Veenstra Jr. bioscoop, Weesp Beslissingen Ledenraad Vernietigd: 132 Op verzoek van N.V. Binnenhof VII: toestem ming Hoofdbestuur E. Hirschberg Casino, Den Haag Afgewezen: 132 H. L. B. A. Lichtenberg bioscoop, Aalten A. J. Kuiper bioscoop, Öldenzaal P. Buchholz contra toestemming Hoofdbestuur aan Gebrs. van Loo bioscoop, Vaals, en afwijzing Hoofdbestuur van Buchholz bioscoop, Vaals 13 12 13 13 13 125 13 126 1 126 7 126 19 127 1 127 4 127 127 128 130 11 14 6 No. Bldz. AMERIKAANSCH CONFLICT. (Conflict met Amerikaansche filmmaatschappijen, vertegenwoor digd door de M.P.E.A.) Eerste Ledenvergadering na de bevrijding (Ame- rikaansch conflict) 122 8 Amerikaansche Filmmaatschappijen aangeklaagd (wegens overtreding Anti-Trustwet) Economische agressie (Hoofdartikel April 1946) De pers veroordeelt eensgezind het optreden der M.P.E.A. (Persuittreksels dagbladen en perio dieken) I De Nederlandsche Bioscoop-exploitanten antwoor den de M.P.E.A. (Besluit der Afdeelingcn) Verkeerd begrip (Hoofdartikel Juni 1946 inzake het Amerikaansch conflict) De pers veroordeelt eensgezind het optreden der M.P.E.A. (Vervolg persuittreksels) II Van over de grenzen (Frankrijk, Italië, Vergade ring Zwitsersche Filmkamer) (houding t.o.v. M.P.E.A.) Overheid en film (Strenger toezicht op de film voorstellingen, overtredingen M.P.E.A. voor stellingen) Vergadering Ledenraad Bedrijf sbesluit inzake M.P.E.A.-kwestie) Het monopolie-proces der Amerikaansche film industrie (de eerste uitspraak in het acht jaar loopende Sherman-Wet geding tusschen de Amerikaansche regeering en de voornaamste filmmaatschappijen, gewezen door het Bijzonder Gerechtshof) Tekst van het decreet op de exploitatie van buiten- landsche films in Frankrijk (uitvloeisel van de Amerikaansch-Fransche overeenkomst) Overleg Bond-M.P.E.A. (mededeeling over sedert 25 Juni loopende onderhandelingen) Jaarlijksche Ledenvergadering van den Bond (accoord BondM.P.E.A. goedgekeurd) Tekst van het. accoord van 28 Augustus (1946) Deviezen-condities (maximaal 28 Amerikaansche vertooningsweken door Nederlandsche regee ring voorgeschreven) 132 ARBITRAGE Uitspraken Commissie van Geschillen (alsmede Gemengde C. v. G.) R. Uges, Den Haag—R.K.O. Radio Films N.V., Amsterdam N.V. CinegrafieN.V. Filmex, Amsterdam J. C. A. MeischkeB. v. d. Heuvel, Utrecht A. TurèlFa. Hardy 6 Putzeys, Maastricht, waarbij N.V. Harpo als gedaagde in vrijwaring N.V. Cinema Royal, A'damComm. Venn. v. Dam Co. J. v. Bentum, WassenaarF. G. Res, Hillegom NV. Meteor Film—N.V. Gofilex N.V. Actueel Film Fa. Gebrs. van Bergen Raad van Beroep (alsmede Gemengde R. v. B.) R. Uges Jr.—R.K.O. Radio Films N.V. 125 14 A. Turèl, AmsterdamFa. Hardy Putzeys- Stiennon, Maastricht, Hardy Putzeys-Stien- nonA. Turèl (gedaagde in vrijwaring N.V. Harpo) 127 26 ARTIKEL 15 DER STATUTEN (Strafmaatregelen Hoofdbestuur) N.V. Meteor Film (Straf van waarschuwing wegens overtreding reglementen) 125 14 130 10 130 15 131 131 1 9 122 14 124 16 125 16 125 17 126 27 127 25 129 10 129 12

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1945 | | pagina 4