den heer E. M. Wcisman te 's-Gravenhage, tot het gaan exploiteeren van een filmverhuurkantoor onder den naam van M. W. Photo-Films, Breitner- laan 105 te 's-Gravenhage, in den zin van artikel 2. C.b. van het Algemeen Bedrijfsreglement; de N.V. Multifilm te Haarlem, tot het uitoefe nen van den bedrijfstak, als bedoeld in artikel 1. B. a. van het Algemeen bedrijfsreglement, zijnde het vervaardigen van speelfilms, tot het exploitee ren van een filmproductiezaak, als omschreven in artikel 1. C. van het Algemeen Bedrijfsreglement en tot het exploiteeren van den bedrijfstak van een filmverhuurkantoor, als bedoeld in artikel 2. C. b. van het Algemeen Bedrijfsreglement, zijnde het verhuren aan bioscopen van al of niet zelf ver vaardigde documentaire films en films van.zoo genaamde losse actualiteiten. Ingevolge deze toestemmingen hebben zich voor het lidmaatschap van den Bond aangemeld: Mevrouw J. Groen van Eekeres en de heer A. A. C. M. v. Opstal, de heeren J. M. Roosendaal en L. P. Vrolijk (Filmbedrijf Rovo), de heer F. Mar- quinie, de heeren A. van den Berg en W. Ch. Pe ters, de heer W. Th. van Pinxteren, de heeren J. A. Vriezen, J. G. Vriezen en H. Maters, de heer E. M. Weisman, de heer E. F. W. Trijsse- naar, de heer B. Obdeyn en de heer B. A. G. Heemskerk. Het Hoofdbestuur heeft in zijn vergaderingen van 15 en 29 Januari besloten toestemming, als bedoeld in artikel 8 van het Algemeen Bedrijfs reglement, te weigeren aan; de NV. Alphia Film te Den Dolder, tot het exploiteeren van een nieuwe permanente bioscoop te Lekkerkerk; de N.V. Filmfabriek Polygoon te Haarlem, tot het gaan exploiteeren van een bedrijfstak voor het verhuren aan bioscopen van buitenlandsche films, als omschreven in artikel 2. C. a. van het Algemeen Bedrijfsreglement; den heer C. N. Hoogland te Zeist, tot het gaan exploiteeren van een nieuwe permanente bioscoop in Hotel Boschlust aldaar; den heer C. van der Kuy te Moordrecht, tot het gaan exploiteeren van een nieuwe permanente bio scoop in Café Posthuis aldaar; den heer K. F. Buyink te Enschede, tot het gaan exploiteeren van een nieuwe permanente bioscoop in het Vrijzinnig Protestantsch Verenigingsge bouw te Haaksbergen; de heeren J. van Overbeek, A. C. H. Koende- rink en G. H. A. Ordelmans te Haaksbergen, tot het gaan exploiteeren van een nieuwe permanente bioscoop in het Patronaatsgebouw te Haaksbergen; den heer C. van Dijkhuizen te Enschede, tot het gaan exploiteeren van een nieuwe permanente bio scoop te Losser. BESLISSINGEN LEDENRAAD De Ledenraad heeft in zijn vergadering van 8 Januari 1946 behandeld eenigehooger beroepen, ingesteld ex artikel 13 van het Algemeen Bedrijfs reglement, door: de N.V. Bioscoopmaatschappij Palace te Maas tricht van de beslissing van het Hoofdbestuur dd. 23 November 1945, waarbij aan genoemde N.V. toestemming tot het gaan exploiteeren van de Cinema Palace te Maastricht werd geweigerd; de N.V. Exploitatie Mij. Amstelodamum te Am sterdam van de beslissing van het Hoofdbestuur dd. 10 November 1945, waarbij aan genoemde N.V. toestemming tot het gaan exploiteeren van een filmverhuurkantoor werd geweigerd; de Firma Bouts Putzeys te Lutterade van de beslissing van het Hoofdbestuur dd. 3 December 1945, waarbij aan genoemde firma toestemming tot het gaan exploiteeren van het Royal Theater te Lutterade werd geweigerd; de Firma Bouts Putzeys te Lutterade van de beslissing van het Hoofdbestuur dd. 21 November 1945, waarbij aan genoemde firma toestemming tot het gaan exploiteeren van nieuwe permanente bio scopen te Beek (L.) en Stein werd geweigerd; den heer J. C. F. Th. Desmet te Amsterdam van de beslissing van het Hoofdbestuur dd. 19 October 1945, waarbij aan genoemden heer toe stemming tot het gaan exploiteeren van de Cinema Parisien te Amsterdam werd geweigerd. Beschikkende op deze hoogere beroepen heeft de Ledenraad besloten deze ongegrond te ver klaren en de beslissingen van het Hoofdbestuur te bevestigen. „VRIJ EN ONVERVEERD" Dankbetuiging Nederlandsch Volkherstel Het Hoofdbestuur van den Nederlandschen Bio scoop-Bond mocht van Mej. Mr. M. Tjeenk Wil link, Secretaris-Generaal van Nederlandsch Volks- herstel, een brief ontvangen, waarin zij, namens den Raad van Beheer van deze Stichting, haar dank uitspreekt voor het ontvangen kerstgeschenk. Daar ons in dezen brief verzocht werd, om de bijzondere erkentelijkheid van Volksherstel ook aan de Leden van den Bond te willen overbrengen, halen wij de twee daarop betrekking hebbende passages uit dit schrijven aan: „Namens den Raad van Beheer van Neder- landsrfi Volksherstel wil ik U hierbij nogmaals dankzeggen voor de cheque ter grootte van 75.000.welke tot onze verrassing op 28 12

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 14