December j.1, werd overhandigd, in mindering van de totale opbrengst, welke zal worden verkregen uit de film „Vrij en Onverveerd". „Ik stel deze geste zeer op prijs, temeer, omdat zij den Raad van Beheer in staat stelt om in ruimere mate te voldoen aan de zeer urgente beroepen, die gedaan worden op de geldmiddelen van Volksherstel, waarvan de aanvulling dientengevolge dringend nood zakelijk is". Inmiddels is de opbrengst van deze film aan zienlijk gestegen en juist dezer dagen kon een tweede bedrag van 75.000.overgemaakt wor den. Met welk een belangstelling de vertooning van „Vrij en Onverveerd" in de kleinere gemeenten wordt begroet, moge blijken uit een ingezonden stukje in de „Enkhuizer Courant" dd. 30 Januari j.1.: „Mijnheer de Redacteur, Als voorzitter van Volksherstel verzoek ik U opname van het volgende in Uw veel gele zen blad. Vrij en Onverveerd. Onder dezen titel heeft enkele dagen lang een film gedraaid in de West-Friesche Munt. Deze film is door den Nederlandschen Bio scoop-Bond ter vertooning opgedragen aan Ned. Volksherstel. Een prachtig stuk werk is daarmede ons aangeboden, waarvan de opbrengst geheel ten goede kwam aan het werk van Volksherstel. Wij hebben van de film genoten en waren van plan naar het podium te gaan, om de directie van de Munt en in hen ook den Ne derlandschen Bioscoop-Bond dank te brengen voor deze geste, maar, omdat het meerdere dagen was, doen wij dit liever vanaf deze plaats en spreken onzen oprechten dank uit voor wat U hierin voor ons heeft willen doen, en voor de waardeering van ons werk, die wij hieruit opmaken. U dankend voor de plaatsruimte, w.g. J. Visser Pzn„ Voorzitter Volksherstel Rayon Enkhuizen." Dit is één uit velen. Zij nog opgemerkt, dat de film „Vrij en Onver veerd" met 12 copieën loopt. Reeds 210 bioscopen hebben haar vertoond of afgesloten. AMERIKAANSCHE FILMMAATSCHAP PIJEN AANGEKLAAGD Volgens berichten uit New-York is tegen acht Amerikaansche filmmaatschappijen, te weten Co- lumbia, Fox, Metro, Paramount, R.K.O., Warner, United Artists en Universal een vervolging inge- gesteld wegens ernstige overtredingen van de Sher- man Anti-Trust-Act. Aan deze maatschappijen wordt o.a. ten laste gelegd, dat zij door overeen komsten z.g. stilzwijgende afspraken en overneming van aandeelenkapitaal verreweg het grootste deel van de productie, verhuur en vertooning van films in de Vereenigde Staten gemonopoliseerd hebben. (Met uitzondering van Columbia, United Artists en Fox contrpleeren zij niet minder dan 70 van de première-theaters in de Vereenigde Staten en bovendien talrijke kleinere zaken, hetgeen gelijk staat met circa 70 van haar opbrengsten in het land.) In het bijzonder zouden door de manipulaties van genoemde maatschappijen de belangen der onaf hankelijke ondernemingen in het gedrang komen, zou door poolvorming de vrije concurrentie prac- tisch onmogelijk worden gemaakt en aan het Een détail uit de film „Walcheren". 13 Sleepbooten duwen een ponton van 3000 ton in het laatste gat bij Rammenkens.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 15