De heer van Domburg antwoordt De heer A. van Domburg antwoordde den voor zitter namens de leden van de Commissie en zeide diens uiteenzetting met veel belangstelling te hebben aangehoord. Wat hem persoonlijk betrof heeft hij ernstig overwogen of, en in hoeverre, hij aan het verzoek van het Hoofdbestuur gevolg zou geven en heeft daartoe overleg gepleegd met verschillende zijner vrienden, met wie hij zijn idealen op het gebied van de film deelde en samen voor het be reiken daarvan gevochten heeft. Er zijn hem véél vragen gesteld, doch spreker meende, dat er, ge zien de evolutie in den loop der jaren, voor hen alle aanleiding was om het verzoek van het Hoofdbestuur in te willigen. Spreker vervolgde, dat er veel is gebeurd, ja zelfs een oorlog is geweest, waardoor .men inder daad dichter tot elkaar is gekomen. Naar sprekers smaak is het tegenwoordige Hoofdbestuur zoo danig samengesteld, dat meer mogelijkheden zijn ontstaan. Met name herinnerde de heer van Domburg aan het contact, dat hij tijdens de bezetting met den heer Bosman heeft gehad, waaruit bleek, dat beiden overtuigd waren van de» groeiende belang stelling, die er voor de film en haar cultureele verheffing ging komen. Spreker constateerde, dat de belangstelling van overheidswege den laatsteh tijd groot, ja zelfs angstwekkend groot is, Opzichzelf genomen kan men dit toejuichen voor zoover hieruit blijkt, dat ook de overheid voor de film „wakker" is. Het samengaan tusschen de Nederlandsche Bioscoop-Bond en de leden dezer Commissie achtte spreker een zeer gezond teeken. „Het komt voort uit het oprecht verlangen om te zien, wat er in de film werkelijk zit en uit de overtuiging, dat de film meer is dan een handelsartikel". De bestuurders van den Bicscoop-Bond heb ben duidelijk blijk gegeven van hun steun om de cultureele waarde van de film te doen stijgen en daarom kon spreker zich niet verbaasd toonen, dat zij en het Hoofdbestuur thans aan één tafel zitten. Dat behoeft geenszins een sentimenteele liefde té beteekenen, maar de samenwerking zal veeleer dienen te geschieden in den vorm eener critische welwillendheid van beide kanten. Hierdoor zullen de beste resultaten worden ver kregen; het Hoofdbestuur zal critischen zin van ons verlangen en wij zullen binnenskamers daar van dan ook zooveel mogelijk blijk geven. „Men zal van ons moeten gelooven", aldus de heer van Domburg, „dat wij hier als reëele lieden, als goede mannen,'denken aan de goede mogelijk heden van de film, die het resultaat zijn v4n de evolutie, niet alleen van de film, maar ook van ons zelf", t Spreker onderstreepte den wensch van het Hoofdbestuur, dat het den leden van de cultureele advies-commissie gegeven moge zijn, om goed en vruchtbaar werk tot stand te brengen. „Uw plannen, suggesties etc, die gij zoo juist hebt uiteengezet, zullen voor ons hierbij ongetwij feld een goede leiddraad zijn. Er is zeer veel te doen. Laten wij hopen, dat wij- aan deze projecten vruchtbaar zullen en kunnen werken." Een bedrag voor Nederlandsche documentaires ter beschikking gesteld De Vice-Voorzitter van het Hoofdbestuur, de heer F. L. D. Strengholt, memoreerde, dat bij den gedachtengang, die het Hoofdbestuur heeft geleid om bepaalde deskundigen uit te noodigen zit ting te nemen in een Cultureele Advies-Commissie, ook het realiteitsbegrip een belangrijke rol heeft gespeeld. Spreker deelde mede, dat er van de zijde van zijn onderneming 100.000.ter beschikking staat voor het vervaardigen van Nederlandsche documentaries, waarbij gaarne advies van de Commissie zal worden ingewonnen. Met een geanimeerde gedachtenwisseling over verschillende onderwerpen, op de film betrekking hebbende, werd de vergadering gesloten. TOELATING DONATEURSCHAP Tot het donateurschap van den Bond zijn toe gelaten: N.V. Gebrs. v/d Berghs Koninklijke Fabrieken te Oss (Tapijtfabrieken); N.V. Bicker v. d. Roer te Amsterdam (bio scoopinstallaties en aanverwante artikelen): N.V. Centraal Filmbeheer te Amsterdam (beheer, onderhoud en verzending van films); N.V. Bloemenhandel Corona te Amsterdam- N.V. Drukkerij v/h De Brakke Grond te Am sterdam; Drukkerij H. Gianotten te Tilburg; Lichttechnisch-Electrotechnisch-Industrie- en Han delsbureau G. Hooft te Amsterdam (verlich tingsornamenten en lichtreclames voor theaters) B. H..1Tbelings te Den Haag (theater- en con* certbureau Firma Lazard Willing te Amsterdam (assuran tiën N.V. Handelmaatschappij Loetafoon té Eindhoven (bioscooptechnische installaties); Phidesa-Publiciteitsbureau voor de Filmbranche (Ph. de Schaap), Amsterdam; N.V. Silko Licht II i.o. te 's-Gravenhage (neon installaties) Drukkerij Pier Westerbaan (Nieuw Weekblad voor de Cinematografie) te 's-Gravenhage.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 9